A regressive approach to the design of continuous capture process with multi-column chromatography for monoclonal antibodies

Although empirical methods have been introduced in the process development of continuous chromatography, the common approach to optimize a multi-column continuous capture chromatography (periodic counter-current chromatography, PCCC) process heavily relies on numerical model simulations and the number of experiments. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
23    541    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.