Investigation of the effects of solvent-mismatch and immiscibility in normal-phase × aqueous reversed-phase liquid chromatography

Comprehensive two-dimensional liquid chromatography (LC × LC) is an attractive separation technique that allows achieving high peak capacities and information on chemical correlations. Unfortunately, its application in industrial practice is still not widespread due to limiting factors such as complex method development, tedious method optimization and solvent-incompatibility. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
257    90    3    20-07-2024
29    111    2    20-07-2024
4    98    2    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.