Enrichment and purification of peptide impurities using twin-column continuous chromatography

N-Rich is a twin-column chromatography process that enriches target compounds relative to other components in a mixture, thereby facilitating their isolation and characterization. This study demonstrates the performance of N-Rich for isolation of Angiotensin II peptide impurities compared with standard analytical and preparative chromatography approaches. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
153    89    4    22-05-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.