Strength, durability, and microstructure of high-strength mortars incorporating various ground granulated blast furnace slag contents

For resource efficiency as well as recycling industrial solid wastes, this study investigates the use of ground granulated blast furnace slag (GGBFS) in the production of high-strength mortars. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.