MC21/COBRA-IE and VERA-CS multiphysics solutions to VERA core physics benchmark problem #6

The Virtual Environment for Reactor Applications (VERA) core physics benchmark problem #6, 3D Hot Full Power (HFP) assembly, from the Consortium for Advanced Simulation of Light Water Reactors (CASL) was simulated using the MC21 continuous energy Monte Carlo code coupled with the COBRA-IE subchannel thermal-hydraulics code using the R5EXEC coupling framework. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
148    84    9    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.