Tài liệu học tập môn Toán 12 - GV. Lê Quang Xe

"Tài liệu học tập môn Toán 12" được biên soạn bởi thầy giáo Lê Quang Xe, bao gồm lý thuyết cần nhớ, các dạng toán thường gặp, bài tập rèn luyện và bài tập tự luyện các chủ đề ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, có đáp án và lời giải chi tiết, giúp học sinh lớp 12 tham khảo khi học chương trình Toán 12 phần Giải tích chương 1. Mời các bạn cùng tham khảo. | GV LÊ QUANG XE TÀI LIỆU HỌC TẬP TOÁN 12 Cập nhật đầy đủ các dạng toán của các năm gần đây y O x TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ 1 Muåc luåc Phần I ĐẠI SỐ Chương 1. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ 1 Bài 1. SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ 1 A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của một hàm số cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 Dạng 2. Xét tính đơn điệu dựa vào bảng biến thiên đồ thị của hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Dạng 3. Tìm m để hàm số y ax3 bx2 cx d đơn điệu trên R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ax b Dạng 4. Tìm m để hàm y đơn điệu trên từng khoảng xác định . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 cx d Dạng 5. Biện luận đơn điệu của hàm đa thức trên khoảng đoạn cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 Dạng 6. Biện luận đơn điệu của hàm phân thức trên khoảng đoạn cho trước . . . . . . . . . . . . . 17 Dạng 7. Một số bài toán liên quan đến hàm hợp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Dạng 8. Ứng dụng tính đơn điệu của hàm số . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 C BÀI TẬP RÈN LUYỆN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.