Giáo trình Kế toán kho bạc (Nghề: Kế toán - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

"Giáo trình Kế toán kho bạc (Nghề: Kế toán - Trình độ: Cao đẳng)" bao gồm các bài học về: Tổ chức công tác kế toán và tổ chức bộ máy kế toán của kế toán kho bạc; Kế toán vốn bằng tiền và thanh toán không dùng tiền mặt tại kế toán kho bạc; Kế toán ngân sách nhà nước . Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình tại đây. | BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT BẠC LIÊU GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN KẾ TOÁN KHO BẠC NGÀNH NGHỀ KẾ TOÁN TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ KTKT ngày tháng năm 2020 của Hiệu trưởng Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu Bạc Liêu năm 2021 MỤC LỤC Danh mục giải thích các từ viết tắt 04 BÀI MỞ ĐẦU. TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN VÀ TỔ CHỨC 07 BỘ MÁY KẾ TOÁN CỦA KBNN 1. 1. Kho bạc nhà nước Việt Nam 07 . Chức năng nhiệm vụ của KBNN 07 . Tổ chức bộ máy của KBNN Việt Nam 08 2. Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán KBNN 08 . Tổ chức công tác kế toán của KBNN 08 . Tổ chức bộ máy kế toán của KBNN 11 Câu hỏi 11 BÀI 1. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ THANH TOÁN KHÔNG 12 DÙNG TIỀN MẶT TẠI KBNN 1. Kế toán vốn bằng tiền 12 . Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền 12 . Phương pháp kế toán vốn bằng tiền 13 2. Kế toán thanh toán không dùng tiền mặt 18 . Kế toán thanh toán điện tử Liên kho bạc 18 . Kế toán thanh toán điện tử Liên ngân hàng 27 . Kế toán thanh toán song phương điện tử giữa KBNN với NHTM 35 Câu hỏi và bài tập 43 BÀI 2. KẾ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 54 1. Kế toán thu NSNN 54 . Những vấn đề chung về kế toán thu NSNN 54 . Phương pháp kế toán thu NSNN 56 2. Kế toán chi NSNN 79 . Những vấn đề chung về kế toán chi NSNN 79 . Phương pháp kế toán chi NSNN 82 3. Kế toán thu chi chuyển giao Thu chi chuyển nguồn 115 . Yêu cầu 115 . Phương pháp hạch toán 115 4. Kế toán ghi thi ghi chi NSNN 121 . Yêu cầu 121 1 . Phương pháp hạch toán 121 5. Kế toán cân đối thu chi NSNN 122 . Yêu cầu 122 . Phương pháp hạch toán 123 Câu hỏi và bài tập 131 BÀI 3. KẾ TOÁN TIỀN GỬI ĐƠN VỊ TẠI KBNN 150 1. Những vấn đề chung 150 2. Phương pháp kế toán tiền gửi các đơn vị tại KBNN 150 . Chứng từ sử dụng 150 . Tài khoản sử dụng 150 . Phương pháp kế toán tiền gửi các đơn vị tại KBNN 151 Câu hỏi và bài tập 159 BÀI 4. KẾ TOÁN VAY NỢ VÀ TRẢ NỢ VAY 165 1. Những vấn đề chung 165 2. Phương pháp kế .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    118    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.