Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản (Nghề: Nuôi trồng thủy sản - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu

"Giáo trình Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản (Nghề: Nuôi trồng thủy sản - Trình độ: Cao đẳng) - Trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu" cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quy trình quản lý môi trường ao nuôi. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. | ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT GIÁO TRÌNH MÔ ĐUN QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG NƯỚC TRONG NTTS NGHỀ NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HỆ CAO ĐẲNG Ban hành kèm theo Quyết định số QĐ-. ngày tháng. năm . của . Bạc Liêu năm 2021 MỤC LỤC Trang Lời giới thiệu 4 Bài 1. Cấp nước vào ao nuôi 6 1. Khảo sát nguồn nước cấp 6 2. Cấp nước vào ao 9 Bài 2. Xử lý nước ao nuôi 15 1. Xử lý nước bằng cơ học 15 2. Xử lý nước bằng chất diệt khuẩn 18 3. Xử lý nước bằng men vi sinh 20 Bài 3. Gây màu nước ao nuôi 24 1. Lựa chọn các chất gây màu nước 24 2. Gây màu nước 25 Bài 4 Quản lý môi trường nước ao nuôi 30 1. Quản lý độ mặn nước ao nuôi 30 2. Quản lý pH nước ao nuôi 31 3. Quản lý độ trong nước ao nuôi 33 4. Quản lý oxy hòa tan DO trong ao nuôi 34 5. Quản lý NH3 36 8. Quản lý hàm lượng một số khí độc trong ao nuôi 36 Tài liệu tham khảo 42 2 TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN Tài liệu này thuộc loại sách bài giảng nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm. 3 LỜI GIỚI THIỆU Bài giảng mô đun Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các quy trình quản lý môi trường ao nuôi. Tài liệu có giá trị hướng dẫn học viên học tập và có thể tham khảo để vận dụng trong thực tế sản xuất. Bài giảng này là mô đun chuyên ngành bắt buộc trong chương trình đào tạo Cao đẳng nghề nuôi trồng thủy sản. Trong mô đun này gồm có 4 bài dạy thuộc thể loại tích hợp như sau Bài 1. Cấp nước vào ao nuôi Bài 2. Xử lý nước ao nuôi Bài 3. Gây màu nước ao nuôi Bài 4 Quản lý môi trường nước ao nuôi 4 BÀI GIẢNG MÔ ĐUN Tên mô đun Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản Mã mô đun MĐ11 I. Vị trí tính chất của mô đun - Vị trí Quản lý chất lượng nước trong nuôi trồng thủy sản là một mô đun chuyên môn nghề là mô đun bắt buộc của chương trình khung trình độ cao đẳng nuôi trồng thủy sản được giảng

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
578    37    2    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.