Giáo trình Lập trình hướng đối tượng - TS. Vũ Bá Anh &ThS. Hà Văn Sang

Giáo trình Lập trình hướng đối tượng do TS. Vũ Bá Anh &ThS. Hà Văn Sang biên soạn cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về lập trình hướng đối tượng; giới thiệu về C++; lớp và đối tượng; tính kế thừa; tính đa hình; khuôn hình mẫu. Mời các bạn cùng tham khảo! | BỘ TÀI CHÍNH HỌC VỆN TÀI CHÍNH LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TS. VŨ BÁ ANH Ths. HÀ VĂN SANG sanghv@ 2018 ACADEMY OF FINANCE LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG Mục lục MỞ ĐẦU .5 Chương 1. GIỚI THIỆU VỀ LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG .6 1. Tổng quan về các kỹ thuật lập trình .6 . Lập trình tuyến tính .6 . Lập trình cấu trúc .6 . Lập trình mô đun hoá .7 . Nhược điểm của lập trình hướng thủ tục .8 . Lập trình hướng đối tượng .9 2. Một số khái niệm cơ bản .11 . Hệ thống hướng đối tượng .11 . Đối tượng Objects .12 . Thuộc tính Attribute và Phương thức method .12 . Lớp Class và lớp con SubClass .12 . Lớp trừu tượng .13 . Truyền thông điệp .13 . Sự trừu tượng hoá abstraction .14 . Sự đóng gói encapsulation .14 . Tính kế thừa .14 . Tính đa hình .15 3. Các bước cần thiết để thiết kế chương trình theo hướng đối tượng .16 4. Các ưu điểm của lập trình hướng đối tượng .16 5. Một số ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng .16 6. Một số ứng dụng của lập trình hướng đối tượng .18 Chương 2. GIỚI THIỆU VỀ C .19 1. Lịch sử của C .19 2. Các mở rộng của C .19 . Lời chú thích .19 Trang 2 LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG . Từ khoá mới .20 . Kiểu dữ liệu char và int .20 . Khai báo biến .20 . Chuyển đổi và ép kiểu .21 . Vào ra trong C .22 . Cấp phát và giải phóng bộ nhớ .26 . Biến tham chiếu .28 . Hằng tham chiếu .29 . Truyền tham số cho hàm theo tham . Hàm với tham số có giá trị mặc định .34 . Các hàm nội tuyến .35 . Hàm tải bội .36 Chương 3. LỚP VÀ ĐỐI TƯỢNG .39 1. Xây dựng lớp và đối tượng .39 . Khai báo lớp .39 . Khai báo đối tượng .42 . Truy xuất các thành phần của đối tượng .43 2. Các phương thức .46 . Hàm khởi tạo - Constructor .46 . Hàm hủy Destructor .49 3. Đa năng hóa tóan tử .51 4. Mảng và con trỏ của lớp .57 5. Các hàm bạn và lớp bạn .59 . Hàm bạn friend function .59 . Lớp bạn .61 6. Thành phần tĩnh .63 . Các thành phần dữ liệu tĩnh .63 . Các hàm thành viên tĩnh .64 7. .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
76    226    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.