Bài giảng Kiểm tra, chạy thử và xử lý lỗi vòng điều khiển: Bài 3 - ThS. Nguyễn Thị Lan

Bài giảng Kiểm tra, chạy thử và xử lý lỗi vòng điều khiển: Bài 3 được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp sinh viên trình bày được cách vận hành thử một vòng điều khiển mới; vận hành thử được một vòng điều khiển mới; tuân thủ các qui định an toàn khi thực hiện vận hành thử VĐK cũng như nhận biết được tầm quan trọng của công việc này trong các nhà máy sử dụng hệ thống điều khiển tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo! | TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM TRƯỜNG CAO ĐẲNG DẦU KHÍ PVMTC KIỂM TRA CHẠY THỬ VÀ XỬ LÝ LỖI VÒNG ĐIỀU KHIỂN BÀI 3 VẬN HÀNH THỬ MỘT VÒNG ĐIỀU KHIỂN Giảng viên ThS. Nguyễn Thị Lan Email lannt@ Mobile ThS. Nguyễn Thị Lan KIỂM TRA CHẠY THỬ amp XỬ LÝ LỖI VÒNG ĐIỀU KHIỂN Bài 3 Vận hành thử một VĐK 2 MỤC TIÊU CỦA BÀI 3 Sau khi học xong bài 3 người học có khả năng Ø Trình bày được cách vận hành thử một vòng điều khiển mới Ø Vận hành thử được một vòng điều khiển mới Tuân thủ các qui định an toàn khi thực hiện vận hành thử VĐK cũng Ø như nhận biết được tầm quan trọng của công việc này trong các nhà máy sử dụng hệ thống điều khiển tự động hóa. THỜI LƯỢNG 05 giờ LT 01 giờ TH 04 giờ KT 0 ThS. Nguyễn Thị Lan KIỂM TRA CHẠY THỬ amp XỬ LÝ LỖI VÒNG ĐIỀU KHIỂN NỘI DUNG BÀI 3 3 Thu thập tài liệu Vận hành thử một vòng điều khiển ThS. Nguyễn Thị Lan KIỂM TRA CHẠY THỬ amp XỬ LÝ LỖI VÒNG ĐIỀU KHIỂN SƠ ĐỒ THỰC HIỆN KIỂM TRA VÒNG ĐK SAU KHI LẮP ĐẶTa 4 Proving simulated Loop check Commissioning Selling testing amp calibration Loop check đảm bảo thiết bị được lắp đặt và kết nối chính xác. Proving mô phỏng và hiệu chuẩn các tất cả thiết bị trong vòng điều khiển bằng mô phỏng tín hiệu quá trình không phải dưới điều kiện của quá trình thật Commissioning cần phải cấp nguồn để chạy thử hệ thống dưới điều kiện thật. Selling bàn giao chuyển hệ thống cho khách hàng hoặc nhà thầu khác. ThS. Nguyễn Thị Lan KIỂM TRA CHẠY THỬ amp XỬ LÝ LỖI VÒNG ĐIỀU KHIỂN Thu thập tài liệu 5 Các tài liệu cần phải thu thập và xác minh bao gồm P amp ID Control room plan section and detail drawings Control room single-line diagram drawings Instrument location and conduit plan Pneumatic connection and tubing plan Control panel and layout and wiring drawings Power distribution panel schedule drawings Hardware installation detail drawings Loop diagrams đây là tài liệu quan trọng nhất trong việc xác minh quá trình mô phỏng proving và vận hành thử commissioning

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
51    52    2    04-12-2023
9    65    2    04-12-2023
41    44    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.