Sử dụng thang đo kết quả giảm nhẹ trong chăm sóc toàn diện người sống với HIV tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng

Nghiên cứu này sử dụng thang đo VietPOS để mô tả nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ của người sống với HIV tại Thuỷ Nguyên, Hải Phòng. Đối tượng và phương pháp: Chúng tôi thực hiện một nghiên cứu cắt ngang mô tả trên 48 bệnh nhân HIV đang điều trị ARV tại phòng khám ngoại trú Thuỷ Nguyên. Các bác sĩ và điều dưỡng phòng khám phỏng vấn bệnh nhân bằng thang đo kết quả giảm nhẹ cho người Việt Nam (Vietnamese Palliative Outcome Scale- VietPOS). | C ng tr nh nghiªn cøu KHOA HỌC TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG SỬ DỤNG THANG ĐO KẾT QUẢ GIẢM NHẸ TRONG CHĂM SÓC TOÀN DIỆN NGƯỜI SỐNG VỚI HIV TẠI THUỶ NGUYÊN HẢI PHÒNG Phạm Thị Vân Anh1 Bùi Minh Khôi2 Lê Khắc Tùng2 Phạm Văn Linh1 TÓM TẮT 10 bình của các thành phần của thang đo VietPOS Mục tiêu Nghiên cứu này sử dụng thang đo thể hiện các nhu cầu CSGN bao gồm lo lắng về VietPOS để mô tả nhu cầu chăm sóc giảm nhẹ tài chính 1 94 1 40 hỗ trợ tình cảm 2 62 CSGN của người sống với HIV tại Thuỷ 1 85 và hỗ trợ về tinh thần 2 12 1 31 . Kết Nguyên Hải Phòng. Đối tượng và phương luận VietPOS đánh giá được một cách toàn diện pháp Chúng tôi thực hiện một nghiên cứu cắt các lĩnh vực của CSGN theo định nghĩa của Tổ ngang mô tả trên 48 bệnh nhân HIV đang điều trị chức Y tế Thế giới là thể chất tâm lý xã hội ARV tại phòng khám ngoại trú Thuỷ Nguyên. tinh thần của người nhiễm HIV tại Thuỷ Nguyên. Các bác sĩ và điều dưỡng phòng khám phỏng vấn Người nhiễm HIV tại Thuỷ Nguyên có nhu cầu bệnh nhân bằng thang đo kết quả giảm nhẹ cho CSGN cao hơn trong các lĩnh vực về tâm lý xã người Việt Nam Vietnamese Palliative Outcome hội và tinh thần. Kiến nghị Thang đo VietPOS Scale- VietPOS . Kết quả Các triệu chứng thể nên được lồng ghép vào chăm sóc HIV toàn diện chất thường gặp ở bệnh nhân HIV đang điều trị để đánh giá và theo dõi nhu cầu chăm sóc của ARV là mệt mỏi 50 ăn không ngon 31 3 người bệnh như đã được khuyến cáo bởi Bộ Y Tế các vấn đề về miệng 29 2 . Đau gặp ở 25 số Việt Nam. Bên cạnh các biện pháp điều trị làm bệnh nhân với 18 8 đau nhẹ và trung bình thay đổi tiên lượng bệnh các nhà chăm sóc sức 4 2 đau nặng và 2 1 đau rất nặng và đau khoẻ cần đẩy mạnh hơn việc hỗ trợ tâm lý xã khủng tâm lý gần 40 số bệnh nhân hội tinh thần cho người sống chung với HIV. HIV lo lắng về bệnh tật và gần 30 số bệnh nhân Từ khoá Chăm sóc giảm nhẹ người sống cảm thấy buồn. Về xã hội 41 6 bị kỳ thị 75 chung với HIV thang đo kết quả giảm nhẹ cho lo lắng về tiền cho các nhu cầu cơ bản trong đó người .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
152    81    2    17-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.