Nhận xét đặc điểm lâm sàng và một số yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Bài viết trình bày nhận xét một số đặc điểm lâm sàng và yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng: 112 trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được chẩn đoán co giật do sốt đã khám và điều trị tại Bệnh viện Thanh Nhàn từ tháng 01-2021 đến tháng 09- 2021. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 NHẬN XÉT ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN CO GIẬT DO SỐT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN Nghiêm Thị Mai Sang Nguyễn Thị Lan Hương Đỗ Thị Hương Giang TÓM TẮT 20 CONVULSIONS IN CHILDREN AT Đặt vấn đề Co giật do sốt CGDS là một THANH NHAN HOSPITAL cấp cứu nhi khoa thường gặp nhất trong các loại Introduction Febrile seizures are the most co giật. Mục tiêu Nhận xét một số đặc điểm common type of seizures in the pediatric age lâm sàng và yếu tố liên quan đến co giật do sốt ở group. Objective Clinical characteristics and trẻ em tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng some factors related to febrile convulsions in 112 trẻ từ 6 tháng đến dưới 5 tuổi được chẩn children at Thanh Nhan hospital. Subjects 112 children from 6 months to under 5 years were đoán co giật do sốt đã khám và điều trị tại Bệnh diagnosed with febrile seizures and treated at viện Thanh Nhàn từ tháng 01-2021 đến tháng 09- Thanh Nhan hospital from 01-2021 to 09-2022. 2021. Phương pháp Nghiên cứu mô tả cắt Methods a cross-sectional descriptive study. ngang. Kết quả và kết luận Co giật do sốt Results and Conclusion Febrile convulsion thường xảy ra ở trẻ dưới 3 tuổi chiếm 79 5 . occur in children ages under 3 years 79 5 . Cơn giật thường xảy ra ở thân nhiệt 38 6 - 40 độ Seizures ususlly occur at a body temperature of C chiếm 82 1 . Co giật toàn thể là chủ yếu 38 6 - 40 degrees 82 1 . Major generalized chiếm 89 3 thường chỉ có 1 cơn co giật trong convulsions 89 3 usually only 1 seizure in 24 24 giờ chiếm 69 6 . Co giật do sốt đơn thuần có hours 69 6 . 67 0 patients had a simple febrile 67 0 co giật do sốt phức hợp 33 0 . Tuổi khởi seizure 33 0 complex febrile seizure. The age phát co giật do sốt phức hợp thấp hơn co giật do of onset of complex febrile seizures is lower than sốt đơn thuần p lt 0 05 . Không có sự khác biệt that of simple febrile seizures p HỘI NGHỊ KHOA HỌC BỆNH VIỆN THANH NHÀN LẦN THỨ VIII NĂM 2022 đến sự phát triển tâm

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
6    80    2    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.