Đánh giá rủi ro trong việc thực hiện dự án xây dựng công trình xanh tại Việt Nam

Bài viết "Đánh giá rủi ro trong việc thực hiện dự án xây dựng công trình xanh tại Việt Nam" đóng góp một nghiên cứu thực nghiệm nhằm đánh giá sâu sắc rủi ro trong dự án Công trình Xanh tại Việt Nam. Do đó, nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo hữu ích cho ngành xây dựng và qua đó phần nào thúc đẩy sự phát triển của công trình xanh. Mời các bạn cùng tham khảo! | Kỷ yếu Hội thảo khoa học cấp Trường 2022 Tiểu ban Kỹ thuật xây dựng Đánh Giá Rủi Ro Trong Việc Thực Hiện Dự Án Xây Dựng Công Trình Xanh Tại Việt Nam Nguyễn Duy Hưng Viện Xây Dựng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh Việt Nam Email Tóm tắt-Gần đây vấn đề rủi ro trong việc triển khai được sự chú ý của nhiều nhà nghiên cứu cũng như các dự án xây dựng công trình xanh đã nhận được những người tác nghiệp 4 . Thật vậy không có dự nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Bài báo án xây dựng nào là không có rủi ro 8 . Mỗi dự án nhằm nghiên cứu rủi ro của dự án Công trình Xanh ở xây dựng thường phải giải quyết nhiều vấn đề khác Việt Nam thường gặp với khảo sát bảng câu hỏi 69 nhau chẳng hạn như chi phí tiến độ và kỹ thuật. Do người thực hành công trình này. Nghiên cứu áp dụng đó rủi ro cần phải được kiểm soát một cách hợp lý để đánh giá tổng hợp mờ Fuzzy Synthetic Evaluation để đánh giá rủi ro theo 03 tiêu chí Khả năng xảy ra mức có thể đạt được những mục tiêu của dự án 9 10 . độ tác động và khả năng kiểm soát. Kết quả chỉ ra 05 Rủi ro trong CTX được đánh giá cao hơn so với rủi ro yếu tố rủi ro hàng đầu là thiếu kinh nghiệm về dự án trong các công trình thông thường 11 12 . Điều này của người thiết kế chủ dự án thiếu quyết tâm người chỉ ra rằng quản lý rủi ro cần thiết để đạt được thành quản lý dự án thiếu kinh nghiệm quản lý thiết kế tỷ lệ công trong các dự án. CTX có xu hướng áp dụng công lạm phát tăng và thủ tục phê duyệt phức tạp. Bài báo nghệ xây dựng mới và vật liệu xanh để đạt được các đóng góp một nghiên cứu thực nghiệm nhằm đánh giá tiêu chuẩn bền vững điều này có thể kéo theo những sâu sắc rủi ro trong dự án Công trình Xanh tại Việt vấn đề về tài chính kỹ thuật và chất lượng 12 . Vì Nam. Do đó nghiên cứu có thể là một tài liệu tham khảo vậy quản lý rủi ro trong CTX có nhiều thách thức hơn hữu ích cho ngành xây dựng và qua đó phần nào thúc so với các dự án truyền thống do chúng đòi hỏi sự thỏa đẩy sự .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    125    1    30-11-2023
16    54    2    30-11-2023
142    54    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.