Vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam

Bài viết "Vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh: Kinh nghiệm quốc tế và hàm ý đối với Việt Nam" đánh giá vai trò của vốn đầu tư, gồm cả nội địa và quốc tế, đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh. Kinh nghiệm quốc tế dựa vào mô hình hồi quy dữ liệu mảng của 51 nền kinh tế trong giai đoạn 1991-2013, được kết hợp với phân tích nền kinh tế điển hình, để đúc rút ra một số hàm ý đối với Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo! | QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG VỐN ĐẦU TƯ CHO TĂNG TRƯỞNG XANH KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ HÀM Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM Lý Đại Hùng Tóm tắt Bài viết đánh giá vai trò của vốn đầu tư gồm cả nội địa và quốc tế đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh. Kinh nghiệm quốc tế dựa vào mô hình hồi quy dữ liệu mảng của 51 nền kinh tế trong giai đoạn 1991-2013 được kết hợp với phân tích nền kinh tế điển hình để đúc rút ra một số hàm ý đối với Việt Nam. Bằng chứng thực nghiệm ghi nhận rằng vốn đầu tư nội địa đang đóng vai trò quan trọng hơn một cách tương đối so với vốn đầu tư quốc tế trong việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng xanh. Từ đó các kết quả này hàm ý rằng ưu tiên chính sách sắp tới đối với Việt Nam có thể vẫn tiếp tục khai thác các nguồn lực vốn tài chính nội bộ nền kinh tế hơn là chú trọng vốn đầu tư quốc tế. Từ khóa Tăng trưởng xanh Vốn đầu tư Việt Nam. Phân loại JEL E13 F21 Q32. 1. Đặt vấn đề Vốn đầu tư cho tăng trưởng xanh đang ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Về lý thuyết tăng trưởng xanh được coi như một chiến lược để đạt được phát triển bền vững. Và trên thực tiễn chiến lược này càng trở nên quan trọng khi nền kinh tế Việt Nam với quan điểm phát triển nhanh và bền vững đang hướng tới mức thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và mức thu nhập cao vào năm 2045 Báo Điện tử Cộng sản 2021 . Trong bối cảnh đó bài viết này gợi mở thêm một thảo luận về vai trò của vốn đầu tư đối với tăng trưởng xanh từ góc độ kinh nghiệm quốc tế đánh giá vai trò của vốn đầu tư gồm cả nội địa và quốc tế đối với thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xanh. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dữ liệu mảng dựa vào một mẫu số liệu gồm 51 nền kinh tế trong khoảng thời gian từ năm 1991 đến năm 2013. Bằng chứng thực nghiệm ghi nhận rằng vốn đầu tư nội địa đang đóng vai trò quan trọng hơn một cách tương đối so với vốn đầu tư quốc tế trong việc thúc đẩy tốc độ tăng trưởng xanh. Ngoài ra cân bằng ngân sách công và chất lượng thể chế cũng giúp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.