Khảo sát ảnh hưởng và lựa chọn tham số lượng tử tối ưu cho mô hình mã hóa VCM

Bài viết "Khảo sát ảnh hưởng và lựa chọn tham số lượng tử tối ưu cho mô hình mã hóa VCM" trình bày hai nội dung quan trọng: i) phân tích và đánh giá ảnh hưởng của các tham số lượng tử tới hiệu năng mã hóa VCM và ii) đề xuất một mô hình ước lượng các tham số lượng tử cho VCM để đạt được hiệu quả học máy cao nhất nhưng đòi hỏi dung lượng thông tin video là ít nhất. Kết quả nghiên cứu được đánh giá trên nền tảng chuẩn mã hóa High Efficiency Video Coding (HEVC) và ứng dụng phát hiện đối tượng trong video. Mời các bạn cùng tham khảo! | Hội nghị Quốc gia lần thứ 25 về Điện tử Truyền thông và Công nghệ Thông tin REV-ECIT2022 Khảo sát ảnh hưởng và lựa chọn tham số lượng tử tối ưu cho mô hình mã hóa VCM Võ Gia Khánh Lê Minh Hoàng Nguyễn Việt Hà Hoàng Văn Xiêm Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội vogiakhanhbk2000@ lhoang17062000@ hanv@ xiemhoang@ Tóm tắt Ngày nay các ứng dụng học máy và thị giác tâm. Ngày càng nhiều ứng dụng trong ngành yêu cầu mã máy tính trên nền tảng dữ liệu video ngày càng được khai hóa VCM với mục đích là để nén hình ảnh video cho thác rộng rãi. Các bài toán như nhận dạng đối tượng các bài toán trí tuệ nhân tạo như nhận dạng vật thể phân phân loại và phân tách đối tượng trong video được sử tích sự kiện phân loại hình ảnh. dụng ở hầu hết các lĩnh vực từ dân dụng y tế tới quốc phòng an ninh. Một thách thức với các ứng dụng này là Với bài toán nhận dạng vật thể sau khi dữ liệu được hiệu năng mã hóa nén video cho mục đích máy học đi qua một bộ mã hóa để trung bình độ chính xác của Video coding for machine VCM còn chưa được chuẩn việc nhận dạng vật thể mAP càng cao ta cần chọn một hóa và nghiên cứu đầy đủ. Đặc biệt do đặc tính thị giác tham số lượng tử Quantization parameter - QP tương người và thị giác máy là khác nhau ảnh hưởng của mức ứng với hệ số nén hợp lý cũng như số lượng bit mỗi pixel độ nén điều chỉnh qua thông số lượng tử mã hóa là khác bpp đủ. Tuy nhiên mAP sẽ bị giới hạn tại một mức nhau. Để hiểu rõ vấn đề này bài báo trình bày hai nội nào đủ và không thể tăng thêm cho dù tiếp tục tăng bpp. dung quan trọng i phân tích và đánh giá ảnh hưởng của Việc đánh giá ảnh hưởng và lựa chọn mức QP để tối ưu các tham số lượng tử tới hiệu năng mã hóa VCM và ii đề mức mAP cho bài toán nhận dạng vật thể là vấn đề chính xuất một mô hình ước lượng các tham số lượng tử cho VCM để đạt được hiệu quả học máy cao nhất nhưng đòi được đề cập trong bài báo này. hỏi dung lượng thông tin video là ít nhất. Kết quả nghiên Trong phần tiếp theo của bài

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.