Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức

Bài viết "Nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng an ninh cho học sinh tại Trường Trung học phổ thông Võ Minh Đức" trình bày thực trạng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường THPT Võ Minh Đức và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường. Mời các bạn cùng tham khảo! | NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG AN NINH CHO HỌC SINH TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÕ MINH ĐỨC Nguyễn Thị Thu1 1. Lớp CH20QL01. Email TÓM TẮT Giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia góp phần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng ta và kỹ năng quân sự để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang khi cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp phương pháp nghiên cứu tài liệu và tổng kết thực tiễn bài viết trình bày thực trạng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh tại trường THPT Võ Minh Đức và đề xuất một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng và an ninh tại Trường. Từ khóa quốc phòng an ninh giáo dục quốc phòng và an ninh thực trạng trung học phổ thông Võ Minh Đức 1. ĐẶT VẤN DỀ Giáo dục quốc phòng và an ninh GDQPAN là một bộ phận của nền giáo dục quốc dân nhằm thống nhất nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc xây dựng con người mới XHCN có sự phát triển toàn diện. Việc GDQPAN cho học sinh là nhiệm vụ hết sức quan trọng trong hệ thống giáo dục quốc gia góp phần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ những kiến thức cơ bản về đường lối quân sự quốc phòng của Đảng ta và kỹ năng quân sự để sẵn sàng tham gia lực lượng vũ trang khi cần thiết đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. GDQPAN cho học sinh là nhiệm vụ quan trọng cấp bách trong chiến lược đào tạo con người mới XHCN nhằm giáo dục cho thế hệ trẻ nói chung học sinh nói riêng lòng yêu nước yêu CNXH ý thức tổ chức kỷ luật tinh thần tập thể tư duy và kiến thức quân sự chuẩn bị nhân lực và đào tạo nhân tài cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là một trong những nội dung giáo dục toàn diện trong nhà trường góp phần hình thành nhân cách con người mới XHCN. Mặt khác GDQPAN còn trang bị kiến thức ý thức xây dựng bảo vệ Tổ quốc góp phần nâng cao dân trí đào tạo nhân lực bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Mặt khác đối với .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    78    1    20-07-2024
12    364    1    20-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.