Ebook Business data communications and networking: Part 1

Ebook Business data communications and networking: Part 1 presents the following content: Chapter 1 introduction to data communications; chapter 2 application layer; chapter 3 physical layer; chapter 4 data link layer; chapter 5 network and transport layers. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    66    2    30-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.