Đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua tiền đình miệng trong điều trị u tuyến giáp lành tính tại Bệnh viện Thanh Nhàn

Bài viết trình bày đánh giá kết quả phẫu thuật nội soi qua tiền đình miệng trong điều trị u tuyến giáp lành tính tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Đối tượng và phương pháp: Nghiên cứu mô tả hồi cứu trên 24 bệnh nhân chẩn đoán u tuyến giáp lành tính được phẫu thuật nội soi đường tiền đình miệng tại Bệnh viện Thanh Nhàn từ 06/2021 đến 06/2022. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ ĐẶC BIỆT - 2022 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ PHẪU THUẬT NỘI SOI QUA TIỀN ĐÌNH MIỆNG TRONG ĐIỀU TRỊ U TUYẾN GIÁP LÀNH TÍNH TẠI BỆNH VIỆN THANH NHÀN Nguyễn Thành Vinh TÓM TẮT 44 TREATMENT OF BENIGN THYROID Mục tiêu Đánh giá kết quả phẫu thuật nội TUMOR AT THANH NHAN HOSPITAL soi đường tiền đình miệng TOETVA trong điều Objective Evaluate the results of transoral trị u tuyến giáp lành tính tại Bệnh viện Thanh endoscopic thyroidectomy by vestibular Nhàn. Đối tượng và phương pháp Nghiên cứu approach TOETVA in the treatment of benign mô tả hồi cứu trên 24 bệnh nhân chẩn đoán u thyroid tumor at Thanh Nhan Hospital. Subjects tuyến giáp lành tính được phẫu thuật nội soi and Methods Descriptive retrospective studies đường tiền đình miệng tại Bệnh viện Thanh Nhàn 24 patients with benign thyroid tumors were từ 06 2021 đến 06 2022. Kết quả Độ tuổi trung treated by TOETVA at Thanh Nhan Hospital bình là 43 0 10 0 tuổi. 95 4 là nữ giới. Tỷ lệ 1 from 06 2021 to 06 2022. Results Mean of age u trên lâm sàng 54 2 u thùy phải 58 3 kích was 43 0 10 0 years. 95 4 patients were thước u trung bình 20 5 9 1mm. Trên siêu âm u female. The solitary tumor occults 54 2 the TIRADS 3 chiếm 54 2 . Giải phẫu bệnh sau mổ thyroid tumors in the right lobe were 58 3 the bướu giáp keo chiếm 83 3 . Cắt thuỳ tuyến giáp average tumor size was 20 5 9 1mm. The tumors ở 91 7 trường hợp. Thời gian mổ trung bình classified into TIRADS 3 by ultrasound was 86 7 phút thời gian hậu phẫu 7 1 ngày. Tỷ lệ 54 2 . Most common pathology was colloid biến chứng thấp và đa số hồi phục sau 03 tháng. goitre accounting for 83 3 . Lobectomy was 91 7 bệnh nhân đánh giá hài lòng về kết quả applied in 91 7 cases. The mean operating time phẫu thuật. Kết luận Phẫu thuật nội soi đường was 86 7 minutes the mean hospitalization was miệng trong điều trị u tuyến giáp lành tính là 7 1 days. The rate of complications was very phẫu thuật an toàn hiệu quả và đạt thẩm mỹ cao. low. 91 7 patients were .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
85    309    9    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.