Nghiên cứu mối liên quan giữa điểm ASA và tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Bài viết trình bày nghiên cứu mối liên quan giữa điểm ASA và tỷ lệ nhiễm khuẩn vết mổ tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu tiến cứu, mô tả trên 4965 bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện TWQĐ108 năm 2018. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 517 - THÁNG 8 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 NGHIÊN CỨU MỐI LIÊN QUAN GIỮA ĐIỂM ASA VÀ TỶ LỆ NHIỄM KHUẨN VẾT MỔ TẠI BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG QUÂN ĐỘI 108 Nguyễn Thị Hòa1 Đoàn Ngọc Giang Lâm1 TÓM TẮT 4 SUMMARY Có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm STUDY ON THE RELATIONSHIP khuẩn vết mổ NKVM trong đó có yếu tố là BETWEEN ASA SCORE AND điểm ASA tình trạng người bệnh trước phẫu SURGICAL INFECTION RATE AT 108 thuật có điểm ASA càng lớn thì nguy cơ NKVM MILITARY CENTRAL HOSPITAL càng cao. Mục tiêu Tìm hiểu mối liên quan giữa There are many risk factors related to surgical điểm ASA với NKVM. Đối tượng và phương site infection SSI including factors ASA score pháp nghiên cứu Nghiên cứu tiến cứu mô tả status of patients before surgery with ASA score trên 4965 bệnh nhân phẫu thuật tại Bệnh viện greater the risk of SSI high. Objective Explore TWQĐ108 năm 2018. Kết quả Nhóm 20 tuổi the relationship between the ASA score to SSIs. so với những bệnh nhân có điểm ASA I thì Subjects and Methods Prospective study những bệnh nhân điểm ASA II và ASA III có tỷ described in the 4965 surgical patients in 108 lệ NKVM lớn hơn nhưng không rõ rệt p gt 0 05 Military Central Hospital in 2018. Results In nguy cơ NKVM ở những bệnh nhân điểm patients under age 20 compared to patients with ASA IV và ASA V lớn hơn 13 5 và 45 1 lần ASA score I patients with ASA score II and the risk of SSIs in ASA IV và ASA V nguy cơ NKVM lớn gấp patients with ASA score IV and ASA score 3 1 5 8 và 11 7 lần p HỘI NGHỊ KHOA HỌC HỘI KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN VIỆT NAM - BƯỚC NGOẶT MỚI TRONG KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN I. ĐẶT VẤN ĐỀ d Nhiễm khuẩn vết mổ NKVM là nhiễm Theo công thức tính được cỡ mẫu là 202 khuẩn bệnh viện thường gặp sau phẫu thuật. bệnh nhân. Thực tế trong nghiên cứu của Có nhiều yếu tố nguy cơ liên quan đến nhiễm chúng tôi cỡ mẫu của nghiên cứu là khuẩn vết mổ trong đó có yếu tố điểm ASA. bệnh nhân. Theo phân loại của Hiệp hội Gây mê Hoa Kỳ Bảng điểm ASA của Hiệp hội Gây mê .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.