Đánh giá đáp ứng sớm điều trị I-131 ở bệnh nhân vi ung thư tuyến giáp thể nhú sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp

Bài viết Đánh giá đáp ứng sớm điều trị I-131 ở bệnh nhân vi ung thư tuyến giáp thể nhú sau phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp bước đầu đánh giá kết quả điều trị I-131 và một số yếu tố lâm sàng, cận lâm sàng ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị ở bệnh nhân vi ung thư tuyến giáp thể nhú sau phẫu thuật cắt giáp toàn bộ. | TẠP CHÍ Y HỌC VIỆT NAM TẬP 520 - THÁNG 11 - SỐ CHUYÊN ĐỀ - 2022 ĐÁNH GIÁ ĐÁP ỨNG SỚM ĐIỀU TRỊ I-131 Ở BỆNH NHÂN VI UNG THƯ TUYẾN GIÁP THỂ NHÚ SAU PHẪU THUẬT CẮT TOÀN BỘ TUYẾN GIÁP Trần Văn Giang1 Nguyễn Thị Nhung2 Lê Ngọc Hà2 TÓM TẮT 1 bệnh nhân đáp ứng không xác định. Phân tích Mục tiêu Bước đầu đánh giá kết quả điều trị đơn biến cho thấy đặc điểm kích thước u kết quả I-131 và một số yếu tố lâm sàng cận lâm sàng xét nghiệm Tg kích thích trước điều trị và liều ảnh hưởng đến đáp ứng điều trị ở bệnh nhân vi điều trị là yếu tố dự báo đến đáp ứng hoàn toàn ung thư tuyến giáp thể nhú sau phẫu thuật cắt hoặc đáp ứng không hoàn toàn với p lt . giáp toàn bộ. Kết luận Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ đáp ứng Đối tượng và phương pháp Bệnh nhân điều trị hoàn toàn còn thấp. Đặc điểm kích thước được chẩn đoán là vi ung thư tuyến giáp thể nhú u kết quả Tg kích thích trước điều trị và liều điều đã được phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ điều trị là yếu tố dự báo đáp ứng điều trị I-131 sớm. trị I-131 ít nhất 01 lần từ 1 2020 đến 3 2022 tại Từ khóa Vi ung thư tuyến giáp thể nhú Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tất cả điều trị I-131 đáp ứng điều trị. bệnh nhân được điều trị bằng I-131 với liều từ 30 - 150mCi đánh giá đáp ứng sau điều trị lần 01 từ SUMMARY 6 - 12 tháng theo tiêu chuẩn của ATA 2015. Phân SHORT TERM I-131 TREATMENT tích số liệu sử dụng phần mềm SPSS so RESPONSE OF POST TOTAL sánh hai số trung bình bằng t-test so sánh 2 tỷ lệ THYRODECTOMY PAPILLARY kiểm định tính độc lập hay phụ thuộc bằng test THYROID MICROCARCINOMA χ2 Fisher Exact test và phân tích hồi quy đơn Objectives Evaluating the short term first biến. I-131 treatmen response and determine the Kết quả Trong 216 bệnh nhân tham gia factors that influence treatment response of nghiên cứu 39 bệnh nhân là nam 177 bệnh nhân papillary thyroid micro carcinoma PTMC . là nữ độ tuổi trung bình 45 3 11 5 năm . Thời Subjects and methods PTMC patients were gian theo dõi trung bình là 12 7 tháng 7 - 20 diagnosed papillary

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
134    36    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.