Khảo sát một số chỉ số huyết học và sinh hóa của người hiến tiểu cầu và hiệu quả điều trị khối tiểu cầu tách trên máy tách tế bào tự động Amicore

Bài viết Khảo sát một số chỉ số huyết học và sinh hóa của người hiến tiểu cầu và hiệu quả điều trị khối tiểu cầu tách trên máy tách tế bào tự động Amicore trình bày khảo sát một số chỉ số huyết học, sinh hóa của người hiến khối tiểu cầu và chất lượng khối tiểu cầu tách trên máy Amicore 2. Đánh giá hiệu quả điều trị truyền khối tiểu cầu ở bệnh nhân. | KỶ YẾU CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH HUYẾT HỌC - TRUYỀN MÁU KHẢO SÁT MỘT SỐ CHỈ SỐ HUYẾT HỌC VÀ SINH HÓA CỦA NGƯỜI HIẾN TIỂU CẦU VÀ HIỆU QUẢ ĐIỀU TRỊ KHỐI TIỂU CẦU TÁCH TRÊN MÁY TÁCH TẾ BÀO TỰ ĐỘNG AMICORE Phùng Thị Hoàng Yến1 Đồng Sĩ Sằng1 TÓM TẮT 5 SUMMARY Truyền tiểu cầu là một liệu pháp điều trị thay Platelet infusion is a very important thế rất quan trọng giúp cho bệnh nhân được bổ alternative treatment that helps the patient to be sung đủ số lượng và chất lượng tiểu cầu để ngăn supplemented with sufficient quantity and quality chặn quá trình chảy máu. Số lượng tiểu cầu tăng of platelets to stop the process. The increase in lên sau truyền khối tiểu cầu không phải luôn luôn platelet count after platelet transfusion is not như mong đợi mà còn có nhiều yếu tố ảnh always expected but there are many factors hưởng đến hiệu quả truyền tiểu cầu. Mục tiêu 1. affecting the effectiveness of platelets. Khảo sát một số chỉ số huyết học sinh hóa của Objectives 1. To study some hematological and người hiến khối tiểu cầu và chất lượng khối tiểu biochemical indices of platelets and the quality cầu tách trên máy Amicore 2. Đánh giá hiệu quả of platelets on Amicore 2. Evaluate the điều trị truyền khối tiểu cầu ở bệnh nhân. Đối effectiveness of platelet therapy in patients. tượng 30 khối tiểu cầu được truyền cho 30 bệnh Subjects 30 sub-blocks were transferred to 30 nhân tại bệnh viện Trung ương Huế phương patients at Hue Central Hospital. Research pháp nghiên cứu mô tả cắt ngang. Kết quả Số method descriptive cross section. Results The lượng hồng cầu Hemoglobin Haematocrit tiểu number of red blood cells Hemoglobin cầu Ca toàn phần và Ca sau tách giảm so với Hematocrit platelets Total Ca and Ca after trước tách có ý nghĩa thống kê p lt 0 001. Các chỉ separation compared with before separation số chất lượng khối tiểu cầu đạt tiêu chuẩn theo means p nghĩa thống kê p lt 0 001 . CCI gt 7 5 sau 1 giờ after 1 hour is 24 cases accounting for . là 24 trường hợp

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.