Nghệ thuật thuyết trình: Phần 2

Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghệ thuật thuyết trình" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Các bước tiến hành thuyết trình; Các kỹ năng trong thuyết trình; Một số loại bài thuyết trình; Thuyết trình trong kinh doanh; Một số bài thuyết trình nổi tiếng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết. | cíiương 3. Tĩến hàníi thuyết trìníi Chương 3 TIÊN HÀNH THUYẾT T R Ì N H 1. CIỈC Bước TlếN HÍiNH THUVếĩ TRÌNH . Kế hoạch bài thuyết trình Kế hoạch bài thuyết trình Là một bản kế hoạch tóm tắt thưÒTig làm cho thuyết trinh viên có thể nhớ lại một cách tuần tự các bước trong suốt quá trình trình bày bài thuyết trình. Mục đích của bản kế hoạch bài thuyết trình nhằm giúp cho bạn nhớ những ý chính mà bạn muốn nói. Trong một số trường hợp đây là cách viết cô động cùa bài chuẩn bị thuyết trình. Nó nên chứa đựng những từ hay cụm từ để đánh thức trí nhớ của bạn như là bản thống kê hay là lời trích dẫn mà bạn không muốn mạo hiểm khi quên. Nhưng nó cũng nên bao gồm cả những tài liệu không năm trong chuân bị kê hoạch cùa bạn đặc biệt là những lời nói bóng đê hướng vào và làm sâu sắc thêm cho bài trình bày của bạn. Hầu hết các thuyết trình viên khai thác nhũng thay đổi cùa chính bàn thân họ trong bản kế hoạch cho trình bày thuyết trinh. Khi bạn đạt được nhiều kinh nghiệm hơn bạn cũng nên cảm thấy thoải mái để thử nghiệm. 125 KỸ N A N G THUYẾT TRÌNH Trước đáy tôi chưa bao giờ quá bị kích động bời thuyết trình Mội thính giá đã phát biểu như vậy sau khi nghe Darìiel Webster thuyết trình. Những phản ứng như vậy không phái là hiếm đoi với thính giả của Webster ô n g ta đã gây xúc động cho hai thế hệ người M ỹ với bài thuyết trình đầy sức thuyết phục của ông ta. Không thể tin được rằng cho đến tận bây giờ ông van có thể nói lién tục 3 4 thậm chỉ 5 giờ đồng ho. Tương tự như vậy không the tin được rằng ông ta thường nói mà không cần đến bất cứ tài liệu ghi chép gì. Một lần một phóng viên đã hòi ông vể điểu này. trí nhớ của tô i Webster nói Tôi có thê chuân bị một bài thuyêt trình xem lại sửa chữa nó trong trí nhớ của tôi. Và cuối cùng là thực hiện bài thuyết trình của mình một cách chuẩn nhất. Rất ít người có được trí nhớ tuyệt vời như Webster. May thay không có thông lệ phái thưyết trình bằng trí nhớ. Ngày nay hầu hết mọi người thuyết trình tùy hứng có nghĩa là bài thuyết trình được

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.