Đánh giá thực trạng giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Bài viết "Đánh giá thực trạng giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất tại huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị" trình bày các biện pháp liên quan đến con người, trang thiết bị và chính sách đã được đưa ra nhằm cải thiện quá trình giám sát của công dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai ở huyện Vĩnh Linh. Mời các bạn cùng tham khảo! | CHÍNH SÁCH ĐẤT ĐAI VÀ BẤT ĐỘNG SẢN ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG GIÁM SÁT CỦA CÔNG DÂN TRONG QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG ĐẤT TẠI HUYỆN VĨNH INH TỈNH QUẢNG TRỊ Nguyễn Tiến Nhật1 Lê Ngọc Phƣơng Qu 1 Mai Thị Khánh Vân2 Nguyễn Thị Hoài Vi3 1 Trƣờng Đại học Nông Lâm Đại học Huế 2 Khoa Du lịch Đại học Huế 3 Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Quảng Trị Liên hệ email lengocphuongquy@ TÓM TẮT Trong quản lý và sử dụng đất đai hoạt động giám sát của công dân là quan trọng và cần thiết. Ở huyện Vĩnh Linh do nhu cầu sử dụng đất tăng mạnh trong những năm qua vai trò của công dân trong công tác giám sát nhận đƣợc nhiều sự quan tâm. Thông qua việc thực hiện phỏng vấn 170 ngƣời dân bằng bảng hỏi theo mẫu kết hợp với thu thập và xử lý các số liệu thứ cấp hoạt động giám sát của công dân trong quá trình quản lý và sử dụng đất đã đƣợc đánh giá. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng số ngƣời nhận thức đƣợc vai trò giám sát của công dân còn rất thấp chỉ chiếm 8 24 . Đồng thời có tất cả 8 kênh thông tin đã đƣợc sử dụng để truyền tải các nội dung về quyền giám sát của công dân trong quản lý và sử dụng đất tuy nhiên có sự chênh lệch trong mức độ phổ biến của các thông tin liên quan. Dù thông qua cơ quan đại diện hay công dân tự giám sát việc thực hiện trên thực tế vẫn gặp khó khăn chƣa đạt hiệu quả. Vì vậy các biện pháp liên quan đến con ngƣời trang thiết bị và chính sách đã đƣợc đƣa ra nhằm cải thiện quá trình giám sát của công dân trong việc quản lý và sử dụng đất đai ở huyện Vĩnh Linh. Từ khóa Huyện Vĩn Linh quản lý và sử dụng đất Quảng Trị quyền giám sát. 1. MỞ ĐẦU Hoạt động giám sát là quyền mà pháp luật trao cho công dân điều này đƣợc quy định trong mọi lĩnh vực khác nhau nói chung và đối với việc quản lý sử dụng đất đai nói riêng Đặng Hùng Võ 2012 Hoàng Minh Hội 2014 . Theo đó công dân thực hiện quyền giám sát của mình thông qua hai hình thức chủ yếu thứ nhất trực tiếp thực hiện quyền giám sát thông qua việc phản ánh gửi đơn kiến nghị đến các cơ quan ngƣời có thẩm quyền giải quyết .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
230    42    1    02-12-2023
19    61    2    02-12-2023
63    52    5    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.