Niên giám Thống kê tỉnh Lào Cai 2019

Nội dung cuốn Niên giám Thống kê tỉnh Lào Cai 2019 gồm hệ thống số liệu vị trí địa lý, đặc điểm khí hậu; tổng quan kinh tế; đơn vị hành chính; đất đai và khí hậu chính thức cho các năm 2015, 2016, 2017 và 2018. Riêng năm 2019 một số chỉ tiêu mới có số liệu sơ bộ. Mời các bạn cùng tham khảo! | 1 Chủ biên VŨ VIẾT TRƢỜNG Cục trƣởng Cục Thống kê tỉnh Lào Cai Tham gia biên soạn PHÕNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP VÀ CÁC PHÕNG THỐNG KÊ NGHIỆP VỤ Cục Thống kê tỉnh Lào Cai 2 LỜI NÓI ĐẦU Nhằm phản ánh tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và đáp ứng nhu cầu nghiên cứu hoạch định chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các tổ chức cá nhân trong và ngoài tỉnh Cục Thống kê tỉnh Lào Cai biên soạn cuốn quot Niên giám Thống kê tỉnh Lào Cai năm 2019 quot . Nội dung cuốn niên giám gồm hệ thống số liệu chính thức cho các năm 2015 2016 2017 và 2018. Riêng năm 2019 một số chỉ tiêu mới có số liệu sơ bộ. Trong quá trình biên soạn khó tránh khỏi những sơ suất Cục Thống kê tỉnh Lào Cai rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các tổ chức cá nhân về nội dung cũng như hình thức để Niên giám Thống kê tỉnh Lào Cai ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu của đối tượng sử dụng thông tin thống kê. CỤC THỐNG KÊ TỈNH LÀO CAI 3 FOREWORD To reflect the socio-economic situation in the area and meet the needs of research and strategic planning socio-economic development of offices and individuals inside and outside province Lao Cai Statistics Office compiled the book Lao Cai Statistical Yearbook 2019 . The content of the yearbook includes the system of official data for 2015 2016 2017 and 2018. In 2019 some indicators is preliminary data. In the process of compiling mistakes is unavoidable. Lao Cai Statistics Office is looking forward to receiving any comments from offices and individuals both on content and forms in order to help Lao Cai Statistical Yearbook to better meet the needs of information users. LAO CAI STATISTICS OFFICE 4 MỤC LỤC CONTENTS Trang Page LỜI NÓI ĐẦU 3 FOREWORD 4 VỊ TRÍ ĐỊA LÝ ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU TỈNH LÀO CAI 7 GEOGRAPHIC POSITION CLIMATE CHARACTERISTICS OF LAOCAI PROVINCE 9 TỔNG QUAN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI NĂM 2019 11 OVERVIEW ON SOCIO - ECONOMIC SITUATION IN LAO CAI IN 2019 17 I ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH ĐẤT ĐAI VÀ KHÍ HẬU ADMINISTRATIVE UNIT LAND AND CLIMATE 23 II DÂN SỐ VÀ LAO

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.