Thermoresponsive systems composed of poloxamer 407 and HPMC or NaCMC: mechanical, rheological and sol-gel transition analysis

Poloxamer 407 (polox407) is widely studied as thermogelling polymer, transitioning to a gel state when warmed Polox407 forms weak hydrogels with rapid dissolution in excess solvent. This study reports the development of binary systems composed of polox407 and hydroxypropyl methylcellulose (HPMC) or sodium carboxymethylcellulose (NaCMC) aiming to improve the rheological and mechanical properties of the hydrogel. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.