Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin thành quả hoạt động và thành quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam

Mục tiêu tổng quát của luận án "Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin thành quả hoạt động và thành quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam" là xác định và đo lường ảnh hưởng của các nhân tố gồm: văn hóa định hướng kết quả, sự phù hợp của hệ thống đo lường thành quả hoạt động, thái độ đối với thông tin TQHĐ, động lực phụng sự công đến việc sử dụng thông tin thành quả hoạt động và thành quả hoạt động trong các ĐVSNCL ở Việt Nam. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - CHÂU HỒNG PHƢƠNG THẢO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN TQHĐ VÀ TQHĐ CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH - CHÂU HỒNG PHƢƠNG THẢO CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ THÀNH QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP Ở VIỆT NAM Chuyên ngành Kế toán Mã số 9340301 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC 1. TS. LÊ ĐÌNH TRỰC 2. TS. TRẦN VĂN THẢO TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2022 i LỜI CAM ĐOAN Luận án Các nhân tố ảnh hưởng đến việc sử dụng thông tin thành quả hoạt động và thành quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam là nghiên cứu độc lập của tôi thực hiện với sự hướng dẫn khoa học của TS. Lê Đình Trực và TS. Trần Văn Thảo. Trong quá trình thực hiện tôi có tham khảo các tài liệu cùng chủ đề ở nước ngoài và ở Việt Nam tôi đã trích dẫn đúng và đủ những nội dung được kế thừa trong luận án. Kết quả nghiên cứu của luận án là trung thực nội dung toàn văn luận án chưa được công bố trên bất kỳ tài liệu học thuật nào. Tôi xin cam đoan các thông tin trên là hoàn toàn xác thực. TP. Hồ Chí Minh ngày tháng năm 2022 Nghiên cứu sinh Châu Hồng Phương Thảo ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên tôi vô cùng cảm ơn quý Thầy Cô của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về nhiệt huyết trong quá trình truyền đạt kiến thức kinh nghiệm tạo nền tảng vững chắc để tôi có thể thực hiện các bước của quá trình nghiên cứu. Tiếp theo tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đến TS. Lê Đình Trực và TS. Trần Văn Thảo các Thầy đã nhọc công dìu dắt tôi trong suốt giai đoạn thực hiện luận án từ sự chỉ dẫn chi tiết để khắc phục khiếm khuyết đến những lời động viên quý giá giúp tôi vượt qua những trở ngại trong từng bước nghiên cứu. Tôi không quên cảm ơn Viện Đào tạo Sau đại học Ban chủ nhiệm Khoa Kế toán Bộ phận Thư ký Khoa Kế toán đã kịp thời cung cấp các hướng dẫn cần thiết

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    80    1    19-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.