Ebook Business accounting 1 (Tenth edition): Part 1

The main contents of this chapter include all of the following: The accounting equation and the balance sheet; The double entry system for assets, liabilities and capital; The asset of stock; The effect of profit or loss on capital and the double entry system for expenses and revenues; Balancing off accounts; The trial balance; Trading and profit and loss accounts: an introduction; Balance sheets; Trading and profit and loss accounts and balance sheets: further considerations; Accounting concepts; |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
120    89    7    18-06-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.