Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú

Mục đích nghiên cứu của luận án "Giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học sinh các trường trung học phổ thông dân tộc nội trú" là làm sáng tỏ thực tiễn giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học sinh ở trường THPT dân tộc nội trú và đề xuất các biện pháp giáo dục văn hóa truyền thống Tây Nguyên cho học sinh các trường THPT dân tộc nội trú, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục văn hóa truyền thống trong chương trình giáo dục phổ thông 2018, giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống ở khu vực Tây Nguyên. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ QUANG HÙNG GIÁO DỤC VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG TÂY NGUYÊN CHO HỌC SINH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI - 2022 Công trình được hoàn thành tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Cán bộ hướng dẫn 1. . Vũ Lệ Hoa 2. . Trịnh Thúy Giang Phản biện 1 PGS. TS. Nguyễn Tiến Hùng Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Phản biện 2 PGS. TS. Phan Thanh Long Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 3 PGS. TS. Nguyễn Vũ Bích Hiền Trường Đại học Thủ đô Hà Nội Luận án sẽ được bảo vệ trước hội đồng chấm Luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học sư phạm Hà Nội Vào hồi giờ ngày tháng .năm 2022 Có thể tìm hiểu luận án tại - Thư viện Quốc gia - Thư viện Trường Đại học sư phạm Hà Nội 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài Văn hoá truyền thống là nét đẹp tinh hoa của dân tộc là bản sắc độc đáo rất riêng của mỗi tộc người. Việc lưu giữ bảo tồn những VHTT mang ý nghĩa rất lớn đến việc tồn vong của một dân tộc. Trong xu hướng toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế bên cạnh tiếp thu nền văn minh thế giới là sự hòa tan đang làm mất đi nét đẹp của văn hóa truyền thống của dân tộc. Trước những thờ cơ và thách thức Đảng ta đã xác định việc giữ gìn và phát huy những VHTT là công tác chiến lược trọng điểm. Điều này cho thấy việc giữ gìn và phát huy văn hóa truyền thống của mỗi quốc gia có vai trò rất quan trọng trong xu thế hội nhập hiện đại. Văn hóa là một hiện tượng có tính toàn nhân loại nhưng lại tồn tại ở một cộng đồng cụ thể . Văn hóa có đơn vị đó chính là cộng đồng người. Văn hóa cộng đồng người có thể xem xét ở khu vực quốc gia vùng miền. Ở mỗi đơn vị văn hóa tính cộng đồng được khái quát thông qua những đặc điểm chung của khu vực mà văn hóa tồn tại. Văn hóa truyền thống chính là văn hóa đặc trưng của từng cộng đồng người được chắt lọc và tồn tại suốt qua một thời gian lâu dài. của VHTT như là một hệ quy chiếu đối với tất cả các mô thức ứng xử sinh hoạt của một cộng đồng người. Nhờ những hệ của .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    66    2    09-12-2023
293    65    8    09-12-2023
125    77    3    09-12-2023
51    242    2    09-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.