Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Khoa học giáo dục: Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học các kiến thức về phóng xạ (Vật lí lớp 12) theo hướng bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh

Mục đích nghiên cứu của đề tài "Xây dựng và sử dụng thiết bị thí nghiệm trong dạy học các kiến thức về phóng xạ (Vật lí lớp 12) theo hướng bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh" nhằm nghiên cứu xây dựng (thiết kế, chế tạo hoặc cải tiến) các TBTN phóng xạ và tổ chức dạy học một số kiến thức về phóng xạ (Vật lí lớp 12) với những thiết bị thí nghiệm này để bồi dưỡng năng lực thực nghiệm của học sinh. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI LÊ ANH ĐỨC XÂY DỰNG VÀ SỬ DỤNG THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM TRONG DẠY HỌC CÁC KIẾN THỨC VỀ PHÓNG XẠ VẬT LÍ LỚP 12 THEO HƯỚNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC THỰC NGHIỆM CỦA HỌC SINH Chuyên ngành Lí luận và phương pháp dạy học Bộ môn Vật lí Mã số TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC HÀ NỘI 2022 CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI Người hướng dẫn khoa học 1. . Nguyễn Ngọc Hưng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. TS. Trần Ngọc Chất Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Phản biện 1 . Lê Thị Thu Hiền Trường ĐH Giáo dục - ĐHQG Hà Nội Phản biện 2 . Nguyễn Thị Nhị Trường Đại học Vinh Phản biện 3 TS. Cao Tiến Khoa Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Trường họp tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vào hồi .giờ ngày tháng năm Có thể tìm hiểu luận án tại thư viện Thư viện Quốc Gia Hà Nội Thư viện Trường Đại học Sư phạm Hà Nội DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ 1. Le Anh Duc Tran Ngoc Chat and Nguyen Ngoc Hung. Evaluating experimental competence of 12th-grade students in Vietnam through teaching methods using radioactive international conference on innovation in learning instruction and teacher education Conference proceedings Hanoi National University of Education HNUE 2019. 2. Anh Duc Le Quoc B Nguyen Ngoc Chat Tran and Ngoc Hung Nguyen. A remote- controlled detector system with Geiger Müller counter. Physics Education 56 2 025021 2021. 3. Lê Anh Đức Vũ Tá Quyền Phạm Võ Trung Hậu Đinh Công Minh và Nguyễn Phương Khả Trân. Khảo sát một số quan niệm về phóng xạ của sinh viên chuyên ngành vật lí. Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM 18 5 840 2021. 4. Lê Anh Đức Phạm Thiên Lộc và Trần Ngọc Chất. Thiết kế chế tạo thiết bị phát hiện phóng xạ nhờ tia lửa điện sử dụng trong dạy học về phóng xạ alpha beta. Kỉ yếu Hội nghị Giảng dạy Vật lí lần thứ 5 tháng 10 2021. 5. Le Anh Duc Nguyen Minh Duy Nguyen Quoc B Tran Ngoc Chat

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
77    63    2    02-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.