Ebook A standard for enterprise project management

A standard for enterprise project management explains each of the basic elements needed for project success and integrates them into a balanced life-cycle continuum. It also supplies an inventory of practical policies, procedures, techniques, and templates for immediate use. The result is a handbook for getting the work done fast, smart, and right. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
28    81    1    05-12-2023
125    132    1    05-12-2023
120    54    1    05-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.