Synthesis and characterization of pectin derivative with antitumor property against Caco-2 colon cancer cells

New pectin derivative (Pec-MA) was obtained in specific reaction conditions. The presence of maleoyl groups in Pec-MA structure was confirmed by 1H NMR and FTIR spectroscopy. The substitution degree of Pec-MA (DS = 24%) was determined by 1H NMR. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.