Safe therapeutics of murine melanoma model using a novel antineoplasic, the partially methylated mannogalactan from Pleurotus eryngii

A heteropolysaccharide was isolated by cold aqueous extraction from edible mushroom Pleurotus eryngii (“King Oyster”) basidiocarps and its biological properties were evaluated. Structural assignments were carried out using mono- and bidimensional NMR spectroscopy, monosaccharide composition, and methylation analyses. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
126    48    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.