Challenging the putative structure of mannan in wheat (Triticum aestivum) endosperm

In wheat endosperm, mannan, is poorly documented. Nevertheless, this hemicellulosic polysaccharide might have a determinant role in wheat grain development since, in Arabidopsis thaliana, mutants with a reduced amount of mannan show an altered seed development. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    100    4    29-11-2023
283    334    1    29-11-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.