Bài giảng Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa: Chương 3 - Phân tích biến lượng

Bài giảng "Quy hoạch thực nghiệm và tối ưu hóa: Chương 3 - Phân tích biến lượng" được biên soạn gồm các nội dung chính sau: Mục tiêu của ANOVA; ANOVA một chiều; ANOVA hai chiều; Qui hoạch hình vuông La tin; Qui hoạch khối La Tin. Mời các bạn cùng tham khảo! | Phân tích biến lượng Chương 3 Mục tiêu của ANOVA ANOVA một chiều ANOVA hai chiều Qui hoạch hình vuông La tin Qui hoạch hình vuông La tin Hy lạp Qui hoạch khối La Tin . Mục tiêu của ANOVA ANOVA nghiên cứu ảnh hưởng của các yếu tố đến sự thay đổi giá trị của đáp ứng qua việc đánh giá sự thay đổi của giá trị trung bình của chúng ANOVA sử dụng tính cộng của biến lượng của các biến ngẩu nhiên ANOVA là một công cụ rất mạnh khi khảo sát nhiều yếu tố đồng thời phù hợp với qui hoạch thực nghiệm Cơ sở của ANOVA là tách biến lượng tổng thành các biến lượng thành phần mỗi thành phần này tương ứng với một nguồn thay đổi Biến lượng của mẩu tương ứng sẽ được so sánh với biến lượng do sai số ngẩu nhiên Kiểm nghiệm được sử dụng là kiểm nghiệm F Tính toán dựa trên các giả thiết Sai số quan sát ngẩu nhiên được phân bố theo hàm phân bố bình thường hàm phân bố Gauss . Các yếu tố chỉ ảnh hưởng đến sự thay đổi giá trị trung bình. Biến lượng quan sát vẫn không thay đổi. Các thực nghiệm có độ chính xác như nhau. Trong ANOVA biến lượng được tính qua bình phương trung bình MSS . Bình phương trung bình là tỉ số của tổng bình phương SS và độ tự do DF Có 3 loại tổng bình phương Tổng bình phương chung SST Tổng bình phương yếu tố SSA Tổng bình phươg sai số SSE Các thành phần SS GTSS SS do giá trị TB SST SSE do sai số SSA SSB do yếu tốA do yếu tố B etc. Các thành phần độ tự do DF n n số giá trị xi 1 SS do giá trị TB n 1 DF Sai số mức dộ 1 mức độ 1 Yếu tố A Yếu tố B etc. Cách tính tổng bình phương n Tổng bình phương toàn phần GTSS xi2 i 1 Tổng bình phương do trung bình SSM n 2 n 2 Tổng bình phương chung SST xi i 1 Tổng bình phương do yếu tố 2 2 2 SSA replication mA1 mA2 m A3 Tổng bình phương do sai số SSE Bằng 0 nếu không có thí nghiệm lập Ước tính bằng phương pháp gộp pooling . Gộp các yếu tố có đóng góp thấp nhất vào TSS F statistic SS cuûa sai soá Bieá n löôïng sai soá ñoätöï do cuû a sai soá Bình phöông trung bình yeá u toá F Bieán löôïng sai soá SS cuû a yeá u toá Bình phöông trung bình .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.