Kết quả phẫu thuật tạo hình thân sống bằng phương pháp bơm xi măng sinh học với đường tiếp cận ngoài chân cung trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương

Bài viết Kết quả phẫu thuật tạo hình thân sống bằng phương pháp bơm xi măng sinh học với đường tiếp cận ngoài chân cung trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương trình bày đánh giá kết quả phẫu thuật tạo hình thân sống bằng phương pháp bơm xi-măng sinh học-với đường tiếp cận ngoài chân cung trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương, dựa trên mức độ cải thiện triệu chứng đau tại chỗ cột sống theo thang điểm VAS. | HỘI NGHỊ PHẪU THUẬT THẦN KINH VIỆT NAM LẦN THỨ 21 KẾT QUẢ PHẪU THUẬT TẠO HÌNH THÂN SỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BƠM XI-MĂNG SINH HỌCVỚI ĐƯỜNG TIẾP CẬN NGOÀI CHÂN CUNG TRONG ĐIỀU TRỊ XẸP ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG Trần Vũ Hoàng Dương1 Lê Tấn Bảo1 Lưu Bình Dương1 Phạm Quốc Linh1 TÓM TẮT 3 T6 thấp nhất là L3 thường gặp nhất là L1 Mục tiêu Đánh giá kết quả phẫu thuật tạo 32 6 và T12 20 9 . Lượng xi-măng được hình thân sống bằng phương pháp bơm xi-măng bơm vào trung bình cho mỗi đốt sống là 3 8ml. sinh học-với đường tiếp cận ngoài chân cung- Biến chứng thường gặp nhất là rò xi-măng vào trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương dựa khoang đĩa đệm 4 7 . trên mức độ cải thiện triệu chứng đau tại chỗ cột Kết luận Tạo hình thân sống bằng bơm xi- sống theo thang điểm VAS. măng sinh học-với đường tiếp cận ngoài chân Phương pháp nghiên cứu Nghiên cứu cắt cung-trong điều trị xẹp đốt sống do loãng xương ngang mô tả hàng loạt ca với 32 bệnh nhân chẩn là phương pháp phẫu thuật ít xâm lấn hiệu quả đoán xẹp đốt sống do loãng xương được phẫu giảm đau tốt ít biến chứng. thuật tạo hình thân sống bằng phương pháp bơm Từ khóa xẹp đốt sống do loãng xương tạo xi-măng sinh học-với đường tiếp cận ngoài chân hình thân sống đường tiếp cận ngoài chân cung. cung-tại Khoa Sọ não amp Cột sống 2 BVĐK Xuyên Á TP. Hồ Chí Minh từ tháng 03 2022 đến SUMMARY tháng 09 2022. RESULTS OF VERTEBROPLASTY Kết quả Trong nghiên cứu của chúng tôi đa WITH EXTRA-PEDICULAR số bệnh nhân là nữ 78 1 tỷ lệ nữ nam 3 6 1. APPROACH FOR TREATMENT OF Tuổi trung bình 72 9 17 1 tuổi tập trung chủ OSTEOPOROTIC VERTEBRAL yếu ở nhóm 60-80 tuổi 87 5 . 93 8 bệnh COMPRESSION FRACTURES nhân nhập viện vì triệu chứng đau tại chỗ vùng Objective To evaluate the surgical cột sống. 68 8 xẹp đốt sống đơn thuần do loãng outcomes of verterbroplasty with extra-pedicular xương 31 2 có liên quan đến yếu tố chấn approach for treatment of osteoporotic vertebral thương. Điểm VAS đau lưng trước phẫu thuật compression fractures VCFs based on the low trung bình

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
50    718    1    25-07-2024
18    106    1    25-07-2024
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.