Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang 2019

Niên giám Thống kê tỉnh Hà Giang 2019 được xuất bản lần này, đã được hệ thống hóa có kết hợp chỉnh lý và bổ sung thêm những chỉ tiêu mới theo điều tra thống kê, trong đó có một số chỉ tiêu năm 2019 là số liệu sơ bộ. Các số liệu đều được thu thập, tính toán đúng theo các phương pháp quy định hiện hành của ngành Thống kê Việt Nam. Trường hợp số liệu có sự thay đổi với Niên giám Thống kê trước, đề nghị khi nghiên cứu thống nhất sử dụng số liệu trong Niên giám Thống kê lần này. | 1 ChԀ Әo biên soӘn Vü V n HԊng CԜc trчԖng CԜc ThԈng kê tԀnh Hà Giang Biên soӘn Phòng TԌng hԚp và các phòng nghiӾp vԜ CԜc ThԈng kê tԀnh Hà Giang 2 L͜I NÓI ĈɣU Niên giám th͙ng kê t͑nh Hà Giang là ̭n pẖm ÿ ͫc Cͭc Th͙ng kê t͑nh Hà Giang biên so̩n và xṷt b̫n hàng năm. Cu͙n sách g͛m nhͷng ch͑ tiêu th͙ng kê c b̫n ph̫n ánh khái quát th c tr̩ng phát tri͋n kinh t͇ - xã h͡i cͯa t͑nh nhͷng th͙ng kê chͯ y͇u v͉ k͇t qu̫ các cu͡c ÿi͉u tra trong nhͷng năm g̯n ÿây nh̭t. Trong cu͙n Niên giám th͙ng kê t͑nh Hà Giang năm 2019 s͙ li͏u ÿ ͫc biên so̩n trong 5 năm 2015 2016 2017 2018 2019 và ÿ ͫc s̷p x͇p theo 13 chuyên ÿ͉ ph̫n ánh ÿi͉u ki͏n t nhiên c sͧ kinh t͇ - hành chính dân s͙ - lao ÿ͡ng ph̫n ánh k͇t qu̫ t͝ng hͫp toàn b͡ n͉n kinh t͇ và tình hình s̫n xṷt - kinh doanh cͯa các ngành các lƭnh v c kinh t͇ - xã h͡i chͯ y͇u trong t͑nh. Các ch͑ tiêu th͙ng kê trong Niên giám ÿ ͫc t͝ chͱc thu th̵p x lý tính toán theo m͡t ph̩m vi ph ng pháp th͙ng nh̭t. Ngu͛n thông tin ÿ͋ tính các ch͑ tiêu th͙ng kê là tͳ các báo cáo th͙ng kê k͇ toán ÿ͓nh kǤ cͯa các c sͧ báo cáo t͝ng hͫp cͯa th͙ng kê chuyên ngành và tͳ các cu͡c ÿi͉u tra th͙ng kê. Các ký hi͏u nghi͏p vͭ c̯n l u ý - Không có hi͏n t ͫng phát sinh. Có hi͏n t ͫng phát sinh nh ng không thu th̵p ÿ ͫc s͙ li͏u. Trong quá trình biên so̩n không tránh kh͗i nhͷng s sṷt Cͭc Th͙ng kê t͑nh Hà Giang r̭t mong nh̵n ÿ ͫc ý ki͇n ÿóng góp cͯa các t͝ chͱc cá nhân v͉ n͡i dung cNJng nh hình thͱc ÿ͋ Niên giám Th͙ng kê t͑nh Hà Giang ngày càng ÿáp ͱng t͙t h n yêu c̯u cͯa ng ͥi s dͭng thông tin th͙ng kê. . CӨC THӔNG KÊ TӌNH HÀ GIANG 3 FOREWORDS The Ha Giang Statistical Yearbook is an annual publication which is compiled and published by Ha Giang Statistics Office. Its contents include basic indicators reflecting real socio - economic situation in the province and statistical survey results in the most recent years. The Ha Giang Statistical Yearbook 2019 presents data for 5 years 2015 2016 2017 2018 and 2019 that are arranged into 13 topics reflecting natural conditions .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    55    1    04-12-2023
2    40    1    04-12-2023
45    49    1    04-12-2023
30    45    1    04-12-2023
7    49    2    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.