Bài giảng Quản trị nhân lực công - Chương 4: Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong tổ chức công

Bài giảng Quản trị nhân lực công - Chương 4: Đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong tổ chức công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm và vai trò của đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong tổ chức công; hình thức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong tổ chức công; nội dung và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực tổ chức công; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƢƠNG 4 ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƢỠNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG Chuẩn đầu ra của Chương -CLO1 Nhớ hiểu về đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong TCC vận dụng các hình thức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong TCC. -CLO2 Phân tích nội dung đào tạo và bồi dưỡng nhân lực quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong TCC. - CLO3 Vận dụng kỹ năng xây dựng nội dung đào tạo và vận dụng các hình thức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong tổ chức công Tăng cường các kỹ năng bổ trợ như kỹ năng làm việc nhóm làm việc độc lập xử lý tình huống thuyết trình sử dụng CNTT - CLO4 - CLO5 CHƢƠNG 4 ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƢỠNG NHÂN LỰC TRONG TỔ CHỨC CÔNG . Khái niệm và vai trò của đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong TCC . Khái niệm . Vai trò . Hình thức đào tạo và bồi dưỡng nhân lực trong TCC . Đào tạo và bồi dưỡng ngắn hạn và dài hạn . Đào tạo và bồi dưỡng cập nhật bổ sung kiến thức và nâng cao trình độ . Nội dung và quản lý công tác đào tạo bồi dưỡng nhân lực TCC . Nội dung đào tạo và bồi dưỡng . Quản lý công tác đào tạo và bồi dưỡng . Khái niệm và vai trò của đào tạo và bồi dƣỡng NL trong TCC Đào tạo là gì Đào tạo và bồi dƣỡng NL trong TCC Bồi dưỡng là gì Vai trò của ĐT và bồi dưỡng nhân lực trong TCC Đối với Đối với nền kinh tổ chức tế công Đối với người lao động Nguyên tắc của ĐT và BD Xuất phát từ nhu cầu của TC Phải hướng vào thực hiện mục tiêu của TC Phải gắn với sử dụng nhân lực sau ĐT và BD Kế hoạch ĐT và BD phải có tính khả thi ĐT và BD phải đảm bảo chất lượng và hiệu quả . Hình thức và phƣơng pháp ĐT và BD nhân lực trong TCC . Hình thức a Theo đối tượng Trình độ tay nghề kỹ năng Đào tạo và bồi dưỡng nhân viên Kiến thức kỹ năng phương pháp QL Đào tạo và bồi dưỡng mới năng lực QL NQL b Theo địa điểm Trong Ngoài tổ tổ chức chức Mục đích Mục đích Hình thức Hình thức c Theo cách thức tổ chức Đào tạo và bồi dưỡng dài hạn Đào tạo Theo Đào tạo và và bồi dưỡng cách thức bồi dưỡng tổ chức trực tiếp ngắn hạn Đào tạo và bồi dưỡng từ xa d Theo nội

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.