Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh, Quảng Nam (Mã đề 101)

Để đạt thành tích cao trong kì thi sắp tới, các bạn học sinh có thể sử dụng tài liệu “Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 11 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Lương Thế Vinh, Quảng Nam (Mã đề 101)” sau đây làm tư liệu tham khảo giúp rèn luyện và nâng cao kĩ năng giải đề thi, nâng cao kiến thức cho bản thân để tự tin hơn khi bước vào kì thi chính thức. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi. | SỞ GD amp ĐT QUẢNG NAM KIỂM TRA CUỐI KỲ 1 NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT LƯƠNG THẾ VINH Môn Toán Lớp 11 Thời gian 60 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC Đề gồm có 02 trang MÃ ĐỀ 101 Họ và tên học sinh Số báo danh .Lớp . A TRẮC NGHIỆM điểm . Câu 1 Qua phép quay tâm O góc 90 biến điểm A -3 5 thành điểm nào A. 3 -5 . B. -3 -5 . C. -5 3 . D. -5 -3 . n Câu 2 Cho dãy số un biết un . Ba số hạng đầu tiên của dãy số đó là 3 1 n 1 2 3 1 1 3 1 1 1 1 1 1 A. . B. . C. . D. . 2 3 4 2 4 26 2 4 8 2 4 16 Câu 3 Gọi M N lần lượt là ảnh của M N tùy ý theo phép vị tự tỉ số 3 . Khẳng định nào dưới đây đúng A. M N 3MN . B. M N 3MN . C. MN 3M N . D. M N 3MN . Câu 4 Phương trình bcos x c có nghiệm khi và chỉ khi A. a 2 b2 c2 . B. a 2 b 2 c 2 . C. a 2 b2 c2 . D. a 2 b 2 c 2 . Câu 5 Cho hình chóp I là giao điểm hai đường AB CD của tứ giác ABCD. Giao tuyến của SAB và SCD là A. SC B. SB C. SI D. BC Câu 6 Cho tứ diện ABCD . Gọi M N P Q lần lượt là trung điểm của các cạnh AB AD CD BC . Mệnh đề nào sau đây sai 1 A. MN PQ và MN PQ . B. MN BD và MN BD . 2 C. MP và NQ chéo nhau. D. MNPQ là hình bình hành. 1 Câu 7 Tìm tập xác định của hàm số y . sin x A. D k 2 k B. D k k 2 k C. D k D. D k k 2 Câu 8 Trong khai triển nhị thức a 2 n có tất cả bao nhiêu số hạng 16 A. 17 . B. 16 C. 11. D. 10 . 1 Câu 9 Phương trình sin x có nghiệm thỏa x là 2 2 2 5 A. x . B. x k 2 C. x k 2 . D. x . 6 6 3 3 Câu 10 Một lớp học có 15 học sinh nam và 20 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm chọn một học sinh làm lớp trưởng hỏi có bao nhiêu cách chọn A. 300. B. 20. C. 35. D. 15. Trang 1 2 - Mã đề thi 101 Câu 11 Số tam giác xác định bởi các đỉnh của một đa giác đều 11 cạnh là A. 66 B. 165. C. 1320. D. 220. Câu 12 Cho hai đường thẳng a và b cùng nằm trong mp . Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa a và b A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 13 Cho hình chóp đáy là hình bình hành ABCD. Đường thẳng CD song song với mặt phẳng nào sau đây A. SAB . B. SCD . C. SAD D. SBC . Câu 14 Đội A gồm hai xạ thủ cùng thi bắn vào

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.