Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên (Mã đề 123)

“Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 có đáp án - Trường THPT Ngô Gia Tự, Phú Yên (Mã đề 123)” giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt! | SỞ GDĐT PHÚ YÊN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 1 NĂM HỌC 2022-2023 TRƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ MÔN TOÁN 10 Đề thi có 4 trang Thời gian làm bài 90 phút Mã đề thi 123 Họ tên thí sinh .Số báo danh . I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 7 điểm Câu 1 Cho mệnh đề quot x x 2 5 x 6 0 quot . Mệnh đề phủ định sẽ là A. quot x x 2 5 x 6 0 quot . B. quot x x 2 5 x 6 0 quot . C. quot x x 2 5 x 6 0 quot . D. quot x x 2 5x 6 0 quot . Câu 2 Trong các khẳng định sau khẳng định nào sai A. . B. . C. . D. . Câu 3 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy tọa độ u 3i 2 j là A. 2 3 . B. 3 2 . C. 2 3 . D. 3 2 . Câu 4 Hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn x y z 1 x 3 y 2 A. B. x 2 y 3. x y 1. x2 y 2 x 2 xy y 5 C. D. x 2 y 1. x 3xy 3. Câu 5 Rút gọn biểu thức EF GF GH ta được kết quả A. EG. B. FH . C. 0. D. EH . Câu 6 Trung vị của mẫu số liệu 4 6 7 6 8 7 5 5 4 là A. 6 . B. 7 . C. 8 . D. 5. Câu 7 Cho tam giác ABC có BAC 30o BC 3. Độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng 3 A. R . B. R 6. C. R 3. D. R 1. 2 Câu 8 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hai điểm M 2 3 N 3 4 . Tọa độ của véctơ MN là A. 2 5 . B. 7. C. 3 1 . D. 5 1 . Câu 9 Cho tam giác ABC có AB 3 AC 2 3 A 60o. Diện tích của tam giác ABC bằng 3 9 9 A. . B. . . C. D. 9. 2 4 2 3 Câu 10 Cho góc 0o 180o thỏa mãn cos . Khẳng định nào sau đây là đúng 4 7 1 7 7 A. sin . B. sin . C. sin . D. sin . 4 4 4 16 Trang 1 4- Mã đề thi 123 sin 3cos Câu 11 Cho góc 0o 180o thỏa mãn cot 4. Tính giá trị biểu thức P 2sin cos 11 11 13 A. P . B. P . C. P . D. P 1. 6 6 6 Câu 12 Cho tam giác ABC có cạnh AB a AC a 3 BC a 7 . Tính góc BAC o o A. 30o. B. 150 . C. 60o. D. 120 . Câu 13 Cho tập hợp A x 2 x 6 và B x 4 x 5 . Tập hợp A B có bao nhiêu phần tử A. 7. B. 4. C. 6. D. 5. Câu 14 Cặp số x y nào sau đây là nghiệm của bất phương trình x 3 y 4 A. 1 1 . B. 1 2 . C. 0 5 . D. 3 2 . Câu 15 Với giá trị nào của m cặp số 3 2 là một nghiệm của bất phương trình m 1 x y 2 A. m 1. B. m 1. C. m 1 . D. m 3.

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.