Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 6: Kế toán ngân sách xã, phường (Năm 2022)

Bài giảng Kế toán công 2 - Chương 6: Kế toán ngân sách xã, phường. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, đặc điểm kế toán ngân sách xã, phường; kế toán tài sản của xã, phường; kế toán thu, chi ngân sách của xã, phường; kế toán các khoản thanh toán của xã, phường; báo cáo kế toán ngân sách xã, phường; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 6 KẾ TOÁN NGÂN SÁCH XÃ PHƯỜNG . Khái niệm đặc điểm kế toán ngân sách xã phường . Kế toán tài sản của xã phường . Kế toán thu chi ngân sách của xã phường . Kế toán các khoản thanh toán của xã phường . Báo cáo kế toán ngân sách xã phường 124 . Khái niệm đặc điểm kế toán xã phường Khái niệm Kế toán ngân sách xã phường là việc thu thập xử lý kiểm tra giám sát phân tích và cung cấp thông tin về toàn bộ hoạt động kinh tế tài chính của xã phường bao gồm - Hoạt động thu chi ngân sách - Hoạt động tài chính khác của xã phường 125 Đặc điểm Đặc điểm chung Đặc điểm riêng - Hoạt động của NS xã phường gắn Mang tính lưỡng tính vừa là một liền với hoạt động của chính quyền cấp NS cơ sở trong hệ thống Nhà nước cấp xã phường NSNN vừa là một đơn vị hoạt động - Quản lý NS xã phường nhất thiết trực tiếp sử dụng kinh phí NSNN. phải tuân theo một chu trình chặt chẽ và khoa học - Phần lớn các khoản thu chi của NS xã phường phải thực hiện theo phương thức phân phối lại và không hoàn trả trực tiếp 126 . Kế toán tài sản của xã phường . Kế toán tiền Nguyên tắc kế toán - Kế toán phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý lưu thông tiền tệ và những qui định liên quan đến Luật Ngân sách Nhà nước hiện hành. - Kế toán phải mở sổ Nhật kí thu tiền chi tiền để ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các khoản thu chi và tính tồn quĩ cuối kỳ toàn quỹ và từng loại quỹ. 127 Phương pháp kế toán Chứng từ sử dụng Tài khoản sử dụng - Phiếu thu phiếu chi. - TK 111 Tiền mặt - Biên lai thu tiền - TK 112 Tiền gửi ngân hàng kho bạc - Bảng tổng hợp biên lai thu tiền - TK 137 Chi NS xã chưa hạch toán - Bảng kê ghi thu ghi chi NS xã vào NSNN. - Bảng kê của ngân hàng hoặc - TK 337 Thu NS xã chưa hạch toán KBNN vào NSNN. - Giấy nộp tiền vào NSNN - Các TK liên quan khác TK 152 211 - Bảng kê thu NS xã qua KBNN 311 331 128 Trình tự hạch toán - Thu NS xã - Thu tiền khoán từ các cá nhân tổ chức nhận khoán từ xã - Rút tiền từ KB về nhập quĩ tiền mặt - Thu các khoản đóng góp của

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.