Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng (Năm 2022)

Bài giảng Kế toán ngân hàng thương mại - Chương 1: Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán; đối tượng và nguyên tắc kế toán ngân hàng thương mại; tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng thương mại; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Bộ môn Kế toán quản trị Trường ĐH Thương mại năm 2022 1 MỤC TIÊU HỌC PHẦN Trang bị cho sinh viên lý luận chung và những kiến thức cơ bản về nguyên tắc và phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế cơ bản trong các NHTM. Sinh viên học xong có thể thực hiện các công việc kế toán và tham gia giám sát quản lý điều hành hoạt động chuyên môn kế toán tại các NHTM. Bộ môn Kế toán quản trị Trường ĐH Thương mại năm 2022 2 TÀI LIỆU HỌC TẬP Nguyễn Thị Loan 2017 Kế toán Ngân hàng Lý thuyết bài tập và bài giải NXB Kinh tế TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Phú Giang và cộng sự 2014 Kế toán Ngân hàng NXB ĐH Kinh tế quốc dân Thuỳ Linh amp Viêt Trinh 2014 Cẩm nang nghiệp vụ kế toán ngành ngân hàng NXB Tài chính Nguyễn Thị Loan 2011 Bài tập và bài giải kế toán ngân hàng NXB Phương Đông Các Website - https - http - Bộ môn Kế toán quản trị Trường ĐH Thương mại năm 2022 3 NỘI DUNG Chương 1 Những vấn đề cơ bản về kế toán ngân hàng Chương 2 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn trong NHTM Chương 3 Kế toán nghiệp vụ tín dụng trong NHTM Chương 4 Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ trong NHTM Chương 5 Kế toán nghiệp vụ thanh toán không dùng tiền mặt và thanh toán vốn giữa các NHTM Chương 6 Kế toán thu nhập chi phí và kết quả kinh doanh trong NHTM Bộ môn Kế toán quản trị Trường ĐH Thương mại năm 2022 4 CHƯƠNG 1 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG . Đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán . Đối tượng và nguyên tắc kế toán ngân hàng thương mại . Tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng thương mại Bộ môn Kế toán quản trị Trường ĐH Thương mại năm 2022 5 . Đặc điểm hệ thống ngân hàng Việt Nam và nhiệm vụ kế toán Hệ thống NHVN NH trung gian NHNN NH NH NH NH Thương Phát Chính mại Hợp tác triển sách Bộ môn Kế toán quản trị Trường ĐH Thương mại năm 2022 6 Ngân hàng thương mại Chức năng Vai trò Thủ quĩ XH Mở rộng SX Trung gian thanh Thực hiện chính toán sách của NHNN Trung gian tín dụng Phát triển kinh tế đối ngoại Phân bổ nguồn lực Bộ môn Kế toán quản

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
7    159    1    07-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.