Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4: Phân tích kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ

Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4: Phân tích kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Chương này cùng cấp cho học viên những nội dung về: phân tích kết quả kinh doanh; phân tích lưu chuyển tiền tệ; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với việc dự báo tài chính của doanh nghiệp; . Mời các bạn cùng tham khảo! | Chương 4 PHÂN TÍCH KQKD VÀ LCTT 1 PHÂN TÍCH KQKD Ý nghĩa phân tích KQKD Phân tích khái quát kết quả kinh doanh Phân tích sự biến động của các chỉ tiêu trên BC KQKD Phân tích các chỉ tiêu hệ số trên doanh thu Phân tích tốc độ phát triển của các chỉ tiêu KQHD KD 2 PHÂN TÍCH LCTT Ý nghĩa phân tích BCLC TT Phân tích khả năng tạo tiền Phân tích tình hình lưu chuyển tiền tệ Phân tích mối liên hệ giữa dòng tiền Phân tích BC LCTT đối với việc dự báo tài chính của DN TÍCH KQKD . Ý NGHĨA PHÂN TÍCH - Đánh giá sự biến động của các chỉ tiêu trên BC KQKD để thấy được xu thế biến động từ đó có cơ sở để dự báo về kết quả hoạt động và dòng tiền của doanh nghiệp trong tương lai. - Biết được kết quả của từng hoạt động vai trò của mỗi hoạt động thấy được kết quả của hoạt động nào đóng vai trò quan trọng từ đó các nhà quản trị có thể mở rộng thị trường phát triển doanh thu của những hoạt động đó. - đánh giá được trình độ kiểm soát chi phí của các các hoạt động hiệu quả kinh doanh làm cơ sở quan trọng để đưa ra các quyết định trong quản lý. TÍCH KQKD TÍCH KHÁI QUÁT KQKD đánh giá tổng quát tình biến động và cơ cấu tỷ trọng kết quả kinh doanh theo từng hoạt động phát hiện lĩnh vực hoạt động nào hiệu quả hoặc kém hiệu quả khâu quản lý nào trong quy trình hoạt động kinh doanh cần điều chỉnh để tăng năng lực cạnh tranh và tìm kiếm lợi nhuận cho doanh nghiệp. Sử dụng phương pháp so sánh bảng phân tích TÍCH KQKD TÍCH BIẾN ĐỘNG CÁC CHỈ TIÊU TRÊN BC KQKD - So sánh mối quan hệ giữa tốc độ tăng giảm của các chỉ tiêu tài chính trên báo cáo để thấy được bản chất tăng giảm của các chỉ tiêu đã ảnh hưởng như thế nào tới lợi nhuận - Sử dụng phương pháp so sánh lập bảng phân tích TÍCH KQKD PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TỶ SUẤT HỆ SỐ TRÊN DT Phân tích các chỉ tiêu tỷ suất hệ số để thấy được tình hình quản trị chi phí và hiệu quả hoạt động. Qua việc phân tích các chỉ tiêu này cho biết được cơ cấu chi phí trình độ tổ chức hoạt động kinh doanh các lĩnh .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.