Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 2: Phân tích doanh thu trong các đơn vị thuộc khu vực công

Bài giảng Phân tích kinh tế khu vực công - Chương 2: Phân tích doanh thu trong các đơn vị thuộc khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những nội dung về: khái niệm, phân loại doanh thu; nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích doanh thu trong các đơn vị công; . Mời các bạn cùng tham khảo! | CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC KHU VỰC CÔNG NỘI DUNG KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI DOANH THU . NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN THÔNG TIN PHÂN TÍCH . PHÂN TÍCH DOANH THU TRONG CÁC ĐƠN VỊ CÔNG . . KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI DOANH THU . Khái niệm Theo chuẩn mực kế toán công quốc tế số 23 IPSAS 23 Doanh thu từ giao dịch không trao đổi quy định Một sự tăng lên của các nguồn lực từ một giao dịch không trao đổi được ghi nhận là một tài sản phải được ghi nhận là doanh thu trừ khi một khoản nợ phải trả cũng được ghi nhận đối với cùng một sự tăng nguồn lực. . KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI DOANH THU . Khái niệm Theo giáo trình quản trị tài chính đơn vị cung cấp dịch vụ công 2019 của Học viện Tài chính Doanh thu trong các đơn vị cung cấp dịch vụ công là lợi ích kinh tế thu được từ việc bán sản phẩm hàng hoá cung ứng dịch vụ theo giá thị trường hoặc theo giá phi thị trường làm gia tăng tải sản thuần của đơn vị. . KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI DOANH THU . Khái niệm Trong các đơn vị HCSN hiện nay doanh thu được hiểu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế đơn vị thu được trong kỳ phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường. Doanh thu chỉ bao gồm tổng giá trị lợi ích kinh tế đơn vị đã thu được hoặc sẽ thu được trong kỳ tức là được chấp nhận thanh toán . Các khoản thu hộ bên thứ 3 không phải là nguồn lợi ích kinh tế không được coi là doanh thu. . KHÁI NIỆM PHÂN LOẠI DOANH THU . Phân loại doanh thu Ø Thu hoạt động do NSNN cấp Ø Thu viện trợ vay nợ nước ngoài Ø Thu phí được khấu trừ để lại Ø Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ Ø Doanh thu từ hoạt động tài chính . NHIỆM VỤ VÀ NGUỒN THÔNG TIN PHÂN TÍCH Nhiệm vụ phân tích Kiểm tra đánh giá một cách toàn diện khách quan tình hình thực hiện chỉ tiêu dự toán kế hoạch doanh thu của đơn vị nói chung và của từng hoạt động nói riêng. Xác định các nguyên nhân chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến kết quả thực hiện doanh thu của đơn vị doanh thu của từng hoạt động. Đề xuất giải pháp nhằm tăng doanh thu

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
107    35    1    04-12-2023
5    34    1    04-12-2023
21    54    1    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.