Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Trương Vĩnh Ký (Mã đề 01)

“Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 10 năm 2022-2023 - Trường THPT Trương Vĩnh Ký (Mã đề 01)” giúp các bạn học sinh có thêm tài liệu ôn tập, luyện tập giải đề nhằm nắm vững được những kiến thức, kĩ năng cơ bản, đồng thời vận dụng kiến thức để giải các bài tập một cách thuận lợi. Chúc các bạn thi tốt! | TRƯỜNG THPT TRƯƠNG VĨNH KÝ ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 2023 MÔN TOÁN KHỐI 10. ĐỀ THAM KHẢO 1 Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian phát đề . Đề thi có 3 trang Mã đề thi 01 PHẦN TRẮC NGHIỆM 5 0 ĐIỂM Câu 1. Phát biểu nào sau đây là một mệnh đề A. Trời hôm nay đẹp quá B. New York là thủ đô của Việt Nam. C. Con đang làm gì đó D. Số 3 có phải là số tự nhiên không Câu 2. Trong các câu sau câu nào là mệnh đề đúng A. Hãy ngồi trật tự B. Sách này có mấy chương C. 7 là số nguyên tố. D. 15 là số tự nhiên chẵn. Câu 3. Mệnh đề phủ định của mệnh đề là x R x2 x 1 0 A. x R x2 x 1 gt 0 . B. x R x2 x 1 0 . C. x R x2 x 1 gt 0 . D. x R x2 x 1 0 . Câu 4. Liệt kê phần tử của tập hợp B x N 2x2 x x2 3x 4 0 là ª 1 A. B 1 0 4 . B. B 0 4 . C. B 1 0 4 . D. B 0 1 4 . 2 Câu 5. Số tập con gồm ba phần tử của tập hợp 1 2 3 4 5 là A. 8. B. 12. C. 7. D. 10. Câu 6. Cho hai tập hợp A 1 2 3 4 B 2 4 6 8 . Tập hợp A B là A. 2 4 . B. 1 2 3 4 6 8 . C. 6 8 . D. 1 3 . Câu 7. Tập 3 5 2 bằng A. 5 3 . B. 5 . C. 2 . D. 3 2 . Câu 8. Lớp 10A có 30 học sinh giỏi trong đó có 15 học sinh giỏi môn Toán 20 học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh giỏi cả hai môn Toán và Ngữ văn A. 30. B. 5. C. 15. D. 10. Câu 9. Cặp số 2 3 là nghiệm của bất phương trình nào dưới đây A. 2x y 1 gt 0. B. x 3y 1 lt 0. C. 2x y 1 0. D. x y 1 gt 0. Câu 10. Miền không gạch sọc trong hình vẽ là hình biểu diễn y miền nghiệm của bất phương trình nào sau đây A. 2x y 1 0. B. x 2y 2 0. 1 C. x 2y 1 0. D. x 2y 2 0. 2 O x Câu 11. Bạn Minh Diệp làm một bài thi giữa kì 1 môn Toán. Đề thi gồm 35 câu hỏi trắc nghiệm và 3 bài tự luận. Khi làm đúng mỗi câu trắc nghiệm sẽ được 0 2 điểm làm đúng mỗi câu tự luận được 1 điểm. Giả sử bạn Minh Diệp làm đúng x câu hỏi trắc nghiệm và y bài tự luận. Viết một bất phương trình bậc nhất hai ẩn x và y để đảm bảo bạn Minh Diệp được ít nhất 8 điểm. A. 0 2x y lt 8. B. 0 2x y 8. C. 35x 3y 8. D. x 0 2y 8. Trang 1 3 Câu 12. p Giá trị của tan 30 là p 3 3 p p A. . B. . C. 3. D. 3. 3 3 Câu

Bấm vào đây để xem trước nội dung
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
10    51    2    01-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.