Adaptive neuro-fuzzy inference system classifier with interpretability for cancer diagnostic

In this respect, the paper proposes an interpretable classifier of the adaptive neuro-fuzzy inference method (iANFIS), which combines the fuzzy inference system with critical rule selection by attention mechanism. The rule-based processing of ANFIS helps the user to understand the behavior of the proposed model. |

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
88    551    12    04-12-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.