Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh các rào cản thương mại xanh

Bài viết Xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh các rào cản thương mại xanh làm rõ thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh các rào cản xanh. Kết quả nghiên cứu chỉ rằng, các rào cản xanh có xu hướng tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây, các rào cản xanh có các ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam. | TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ - SỐ 10 03 - 2022 XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CỦA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG EU TRONG BỐI CẢNH CÁC RÀO CẢN THƯƠNG MẠI XANH VIETNAM S AGRICULTURAL PRODUCTS EXPORT TO THE EU MARKET IN THE CONTEXT OF GREEN TRADE BARRIERS Ngày nhận bài 23 06 2022 Ngày chấp nhận đăng 15 9 2022 Vũ Thị Thanh Huyền TÓM TẮT Trong những năm vừa qua EU luôn được coi là thị trường xuất khẩu có nhiều tiềm năng đối với nông sản của Việt Nam. Đặc biệt hiệp định EVFTA chính thức có hiệu lực mở ra nhiều cơ hội lớn cho nhiều nông sản xuất khẩu của Việt Nam. Tuy nhiên xu hướng gia tăng các rào cản xanh trong thương mại với các mục tiêu phát triển bền vững bảo vệ môi trường sinh thái đã gây ra nhiều trở ngại lớn cho các sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam khi gia nhập thị trường này. Thông qua nguồn dữ liệu thứ cấp và các phương pháp nghiên cứu định tính như thống kê tổng hợp so sánh đối chiếu nội dung bài viết làm rõ thực trạng xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường EU trong bối cảnh các rào cản xanh. Kết quả nghiên cứu chỉ rằng các rào cản xanh có xu hướng tiếp tục gia tăng trong những năm gần đây các rào cản xanh có các ảnh hưởng cả tích cực và tiêu cực đến xuất khẩu nông sản của Việt Nam. Từ khóa nông sản xuất khẩu rào cản xanh EU EVFTA. ABSTRACT In recent years the EU has always been considered as a potential export market for Vietnamese agricultural products. In particular the EVFTA officially took effect opening up many great opportunities for Vietnam s agricultural exports. However the trend of increasing green barriers in trade with the goals of sustainable development and protection of the ecological environment has caused many major obstacles for Vietnam s agricultural products when joining this market. Through secondary data sources and qualitative research methods such as statistics synthesis comparison contrast . the article analyzes the current situation of Vietnam s agricultural exports to the EU market in the context of green trade barriers. The research results

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.