Tác động của chuỗi cung ứng tài chính đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt Nam

Bài viết Tác động của chuỗi cung ứng tài chính đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp: Nghiên cứu tại Việt Nam nghiên cứu thực nghiệm tác động của SCF đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở Việt Nam. | TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TÁC ĐỘNG CỦA CHUỖI CUNG ỨNG TÀI CHÍNH ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM THE IMPACT OF SUPPLY CHAIN FINANCE ON FIRM PERFORMANCE RESEARCH FROM VIETNAM Ngày nhận bài 08 08 2022 Ngày chấp nhận đăng 22 9 2022 Nguyễn Lê Khanh Phạm Hồ Hà Trâm TÓM TẮT Chuỗi cung ứng tài chính SCF là một giải pháp điều phối dòng tài chính dòng sản phẩm và dòng thông tin dọc theo chuỗi cung ứng giúp các tổ chức trong chuỗi cung ứng cùng tạo ra giá trị thông qua việc lập kế hoạch chỉ đạo và kiểm soát dòng chảy tài chính ở cấp độ liên tổ chức. Nhiều nghiên cứu lý thuyết đã chỉ ra lợi ích của SCF nhưng vẫn còn thiếu các nghiên cứu thực nghiệm về lợi ích của SCF ở Việt Nam. Do đó nhóm tác giả nghiên cứu thực nghiệm tác động của SCF đến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng SCF sẽ giúp các doanh nghiệp ở Việt Nam giảm thiểu rủi ro phá sản của mình nhưng không giúp cải thiện hiệu quả tài chính của doanh nghiệp. Từ khóa Chuỗi cung ứng tài chính tác động hiệu quả hoạt động Việt Nam. ABSTRACT Supply Chain Finance SCF is a solution that coordinates financial flows product and information flows within the supply chain allowing organizations in the supply chain to jointly create value through planning steering and controlling financial flows at the inter-organizational level. Many conceptual studies have shown the benefits of SCF but there is still a lack of empirical studies on its benefits in Vietnam. Therefore the authors empirically test the impact of SCF on firm performance in Vietnam. The research results show that SCF will help companies in Vietnam reduce their bankruptcy risk but not improve their financial performance. Keywords Supply chain finance impact firm performance Vietnam. 1. Giới thiệu trong chuỗi cung ứng bao gồm cả các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài để cùng tạo ra Theo Huang và cộng sự 2022 các nghiên giá trị thông qua việc lập kế hoạch chỉ đạo cứu về chuỗi cung ứng .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.