Đánh giá website du lịch tiếp cận theo quan điểm DMS từ du khách: Nghiên cứu đối với trường hợp thành phố Đà Nẵng

Bài viết Đánh giá website du lịch tiếp cận theo quan điểm DMS từ du khách: Nghiên cứu đối với trường hợp thành phố Đà Nẵng tập trung nghiên cứu đưa ra một số đề xuất để cải thiện DMS của Đà Nẵng trong tương lai. | TẠP CHÍ KHOA HỌC KINH TẾ - SỐ 10 03 - 2022 ĐÁNH GIÁ WEBSITE DU LỊCH TIẾP CẬN THEO QUAN ĐIỂM DMS TỪ DU KHÁCH NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG EVALUATION OF TOURISM WEBSITES ADOPTING DESTINATION MANAGEMENT SYSTEMS DMS FROM THE TOURIST PERSPECTIVE A CASE STUDY OF DA NANG CITY Ngày nhận bài 23 06 2022 Ngày chấp nhận đăng 25 9 2022 Nguyễn Thị Bích Thủy Huỳnh Ngọc Phương Trang Lê Thị Long Châu TÓM TẮT Một nền tảng chính thức được các tổ chức quản trị điểm đến DMO lập ra nhằm quảng bá và làm cầu nối giữa các bên liên quan là hệ thống quản trị điểm đến DMS . Với sự phát triển nhanh chóng của Internet hiện nay xu hướng tìm kiếm thông tin du lịch thông qua các DMS ngày càng trở nên phổ biến. Tuy nhiên các nghiên cứu về DMS tại thị trường châu Á chưa được chú trọng đặc biệt là Việt Nam. Nghiên cứu này dựa trên phương pháp quan sát và phương pháp đếm kết hợp với khảo sát du khách theo khung đánh giá gồm 81 thuộc tính thuộc 4 khía cạnh kỹ thuật truyền thông tương tác và thuyết phục để kiểm tra mức độ quan trọng và hiệu suất thực hiện của các thuộc tính này trên website . Kết quả thu được chỉ có 42 81 thuộc tính xuất hiện trên trang web này và nhiều thuộc tính trong đó không đáp ứng được kỳ vọng và nhu cầu của khách du lịch. Từ kết quả này nghiên cứu đã đưa ra một số đề xuất để cải thiện DMS của Đà Nẵng trong tương lai. Từ khóa DMS Đà Nẵng khách du lịch quản trị điểm đến website du lịch. ABSTRACT An official platform set up by destination management organizations DMO to promote and build bridges between stakeholders is the destination management systems DMS . With the rapid development of Internet technology the trend of searching for tourism information on the DMS is becoming more and more popular. However most research on DMS in Asia has not been focused especially in Vietnam. This study is based on the observation method and the counting method combined with a survey of tourists according to an evaluation framework consisting of 81 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
11    15    1    02-02-2023
163    80    1    02-02-2023
136    20    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.