Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh: Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Luận án Tiến sĩ Quản trị kinh doanh "Các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên" trình bày lý luận chung về đổi mới và các yếu tố ảnh hưởng tới đổi mới trong doanh nghiệp công nghiệp; Thực trạng đổi mới và các yếu tố ảnh hưởng đến đổi mới tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động đổi mới tại các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - BÙI THỊ PHƢƠNG HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỔI MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI - - BÙI THỊ PHƢƠNG HỒNG CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN ĐỔI MỚI TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN Ngành Quản trị Kinh doanh Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC 1. . Nguyễn Xuân Trung 2. . Nguyễn Khánh Doanh HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu độc lập của bản thân với sự giúp đỡ của 02 giảng viên hướng dẫn. Những thông tin số liệu dữ liệu trong luận án được trích dẫn rõ ràng đầy đủ về nguồn gốc. Những số liệu thu thập và tổng hợp mà nghiên cứu sinh thực hiện đảm bảo tính khách quan trung thực. Kết quả nghiên cứu của luận án được nghiên cứu sinh công bố trên các tạp chí không trùng với bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Nghiên cứu sinh Bùi Thị Phƣơng Hồng MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI . 8 . Tổng quan các công trình nghiên cứu về đổi mới Innovation . 8 . Các nghiên cứu về quan niệm đổi mới Innovation . 8 . Nghiên cứu về tầm quan trọng của đổi mới . 13 . Nghiên cứu về nội dung đổi mới . 21 . Tổng quan các công trình nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến đổi mới trong doanh nghiệp công nghiệp. 23 . Cạnh tranh và thông tin thị trường . 23 . Thể chế chính sách và hệ thống pháp luật . 26 . Cơ sở hạ tầng . 29 . Liên kết và hợp tác . 30 . Nhà quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực . 32 Năng lực tài chính doanh nghiệp . 35 . Khoảng trống nghiên cứu . 38 TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 . 39 Chƣơng 2 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐỔI MỚI TRONG DOANH NGHIỆP CÔNG NGHIỆP . 40 . Một số khái niệm cơ bản . 40 . Khái niệm về đổi mới Innovation trong doanh nghiệp . 40 . Khái niệm doanh

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.