Luận án Tiến sĩ Văn hóa học: Hát Xoan Phú Thọ trong bối cảnh di sản hóa ở Việt Nam

Luận án Tiến sĩ Văn hóa học "Hát Xoan Phú Thọ trong bối cảnh di sản hóa ở Việt Nam" trình bày bối cảnh di sản hóa ở Việt Nam và quá trình ghi danh di sản Hát Xoan Phú Thọ; Diện mạo của Hát Xoan Phú Thọ sau ghi danh di sản; Di sản hóa Hát Xoan: Những vấn đề bàn luận. | VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ NHUNG HÁT XOAN PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH DI SẢN HÓA Ở VIỆT NAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC HÀ NỘI - 2022 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐỖ THỊ NHUNG HÁT XOAN PHÚ THỌ TRONG BỐI CẢNH DI SẢN HÓA Ở VIỆT NAM Ngành Văn hóa học Mã số LUẬN ÁN TIẾN SĨ VĂN HÓA HỌC Người hướng dẫn khoa học . Lê Hồng Lý HÀ NỘI - 2022 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận án Tiến sỹ này là kết quả nghiên cứu của riêng tôi dưới sự hướng dẫn của người hướng dẫn khoa học chưa từng được công bố trong các công trình nghiên cứu nào khác. Kết quả nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đi trước đã được tác giả tiếp thu chân thực cẩn trọng trong luận án. Tác giả luận án MỤC LỤC MỞ ĐẦU . 1 Chƣơng 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ ĐỐI TƢỢNG NGHIÊN CỨU . 10 . Tổng quan tình hình nghiên cứu. 10 . Những nghiên cứu về di sản hóa và tính chính trị của di sản . 10 . Những nghiên cứu về Hát Xoan và di sản hóa Hát Xoan. 17 . Khái quát chung về Hát Xoan . 21 . Hát Xoan những vấn đề về thể loại và nguồn gốc. 21 . Tổ chức lệ tục Hát Xoan . 29 . Diễn xướng Hát Xoan . 34 . Cơ sở lý luận . 38 . Các khái niệm công cụ dùng trong luận án . 38 . Nghiên cứu Hát Xoan trong bối cảnh di sản hóa . 42 Tiểu kết Chƣơng 1 . 47 Chƣơng 2 BỐI CẢNH DI SẢN HÓA Ở VIỆT NAM VÀ QUÁ TRÌNH GHI DANH DI SẢN HÁT XOAN PHÚ THỌ . 48 . Bối cảnh di sản hóa ở Việt Nam . 48 . Bối cảnh kinh tế chính trị văn hóa . 48 . Bối cảnh văn hóa chính trị và những tác động đến thực hành Hát Xoan . 58 . Quá trình ghi danh di sản Hát Xoan . 64 . Quá trình lựa chọn Hát Xoan . 64 . Quá trình xây dựng hồ sơ di sản Hát Xoan . 69 . Di sản hóa Hát Xoan trong quá trình ghi danh di sản . 76 . Lập hồ sơ di sản và quá trình mở rộng quyền sở hữu. 76 . Chọn lọc các yếu tố để có một hồ sơ di sản quot có tính truyền thống và có tính xác thực quot . 78 Tiểu kết Chƣơng 2 . 80 .

Không thể tạo bản xem trước, hãy bấm tải xuống
TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
36    22    1    02-02-2023
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.